Kết quả công tác Khuyến học ở tỉnh Bình Thuận năm 2013

Năm 2013, ghi nhận công tác Khuyến học ở tỉnh Bình Thuận tiếp tục có bước phát triển. Trong đó, công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được đẩy mạnh cả bề rộng lẫn chiều sâuSôi nổi nhất là qua các đợt tổ chức Hội nghị biểu dương Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học tiêu biểu 5 năm (2008 – 2012) và đón nhận Huân chương lao động hạng III; các đợt tập trung vận động quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã … Thông qua đó, nhiều nội dung đã đi sâu vào lòng người, để lại ấn tượng tốt như: Hội nghị biểu dương gia đình hiếu học tiêu biểu toàn tỉnh gắn với lễ đón nhận Huân chương lao động của Hội Khuyến học tỉnh; buổi truyền hình trực tiếp lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2013…

Trong năm, đã phát triển 15.442 hội viên mới, tăng 2.449 hội viên so với số phát triển mới năm 2012; nâng tổng số hội viên Khuyến học trong toàn tỉnh lên 111.173 người. Thành lập thêm 3 cơ sở Hội Khuyến học ở cơ quan và 33 chi hội ở thôn, khu phố, trường học, dòng họ, nhà chùa, Hội đồng hương... Tính đến nay, toàn tỉnh có 127/127 cơ sở Hội Khuyến học ở xã, phường, thị trấn; 207 cơ sở Hội và Ban Khuyến học ở cơ quan, trường học; 1.613 chi hội.

Phong trào xây dựng “Gia đình hiếu học” tiếp tục được mở rộng, đã có 92.706 hộ đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, tăng 11.994 hộ so với năm 2012, đạt 32,4% so với tổng số hộ gia đình trong toàn tỉnh. Qua bình xét, đã có 78.190 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình hiếu học”, đạt 120% so với chỉ tiêu 2013, bằng 27,3% so với tổng số hộ gia đình trong toàn tỉnh, tăng so với số hộ được công nhận năm 2012 là 14.021 hộ. 
 


Hội Khuyến học các địa phương đã phối hợp với các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã, phường, thị trấn mở được 1.921 lớp học tập, tập huấn với 120.812 lượt người tham dự (tăng 173 lớp/21.609 lượt người so với năm 2012), đạt 109,8% so với kế hoạch tỉnh giao.

Công tác vận động xây dựng Quỹ Khuyến học luôn được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, Hội Khuyến học tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai có kết quả cuộc vận động trong toàn tỉnh. Năm 2013, tổng huy động quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã đạt 39.236.885.954đ (kể cả tồn quỹ năm trước chuyển sang). Trong đó, vận động mới đạt 25.189.071.797đ (kể cả hiện vật quy tiền) đạt 235% kế hoạch. Riêng nguồn “Tiếp bước cho em đến trường” đạt 5.941.670.000đ.

Trong năm, Quỹ Khuyến học 3 cấp trong tỉnh đã chi 22.756.559.000đ (kể cả hiện vật quy tiền). Trong đó, cấp 22.321 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, với tổng số tiền là 10.733.210.000 đồng (Có 2.073 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, trị giá 3.288.500.000đ, đạt 143% chỉ tiêu); Khen thưởng học sinh (kể cả hiện vật quy tiền) 90.158 suất, với tổng trị giá 8.053.270.600 đồng; hỗ trợ thầy, cô giáo 5.103 suất, với tổng số tiền là 684.773.000 đồng; Chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp học 2.170.393.115 đồng…

Nhìn chung, các chỉ tiêu kế hoạch do UBND tỉnh giao và do BCH tỉnh Hội đề ra, được các huyện, thị, thành Hội ký kết giao ước thi đua thực hiện đều đạt và vượt. Hội Khuyến học ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã đã vận động quỹ đạt và vượt cao so với chỉ tiêu. Bên cạnh đó, đã kịp thời tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng các TTHTCĐ trong tỉnh theo hướng dẫn của Trung ương Hội KHVN, có báo cáo và đề xuất với Trung ương Hội KHVN và Tỉnh những giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các TTHTCĐ; tổ chức kiểm tra, nắm được tình hình để kịp thời hướng dẫn các cấp Hội chấn chỉnh những thiếu sót trong quản lý quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường”.
 
 

Đáng chú ý là, công tác phát triển hội viên mới và xây dựng, củng cố tổ chức Hội được các cấp Hội quan tâm thực hiện, gắn với triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới của Hội Khuyến học tỉnh và các địa phương, kết quả vận động xây dựng gia đình hiếu học nhiều nơi đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.
Việc xây dựng và đưa vào hoạt động Trang Thông tin điện tử Hội Khuyến học tỉnh đã góp phần tích cực thông tin rộng rãi công tác Khuyến học, khuyến tài ở tỉnh; đồng thời phổ biến, chuyển tải các văn bản tài liệu và hướng dẫn công tác Hội nhanh chóng, kịp thời thông qua mạng Internet.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Khuyến học năm 2013 ở tỉnh còn những hạn chế như:
Công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa thường xuyên, chưa sâu rộng; kết quả vận động xây dựng Gia đình hiếu học, phát triển hội viên… không đồng đều ở các địa phương. Riêng chỉ tiêu xây dựng thôn, khu phố khuyến học đạt thấp; cá biệt có huyện phát triển hội viên mới chỉ đạt trên 50% chỉ tiêu; nhiều nơi tỷ lệ hội viên còn thấp dưới 10% dân số. Vận động quỹ Khuyến học, mặc dù vượt chỉ tiêu, nhưng ở nhiều địa phương, việc vận động tiền mặt vào Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” còn rất hạn chế. Vì vậy, khó khăn trong việc chủ động nguồn kinh phí xét cấp học bổng dài hạn, thường xuyên cho học sinh nghèo học khá, giỏi. Việc tổ chức tập huấn công tác Khuyến học trong năm còn 5/10 huyện chưa thực hiện được (Bắc Bình, Hàm Tân, Tánh Linh, Đức Linh, Phú Quý)…

Để tiếp tục phát huy kết quả thành tích đã đạt được và khắc phục những mặt còn hạn chế, trong năm 2014, Hội Khuyến học các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị; Kết luận số 159-TB/TU ngày 14/11/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy“về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng và phát triển TTHTCĐ” và Kế hoạch 1904/KH-UBND ngày 23/5/2013 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”. Tổ chức tốt Đại hội đại biểu Hội Khuyến học 3 cấp: Tỉnh, huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2014 – 2019, thông qua đó củng cố kiện toàn tổ chức Hội ở cả 3 cấp; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động xây dựng Gia đình, dòng họ hiếu học, thôn, khu phố khuyến học; vận động phát triển hội viên; xây dựng, củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội Khuyến học các cấp, góp phần thực hiện tốt kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020”.


                                                                                                                                                                                                                                  Trần Trung
 


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)