Hoàn thành Đại hội Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn, tạo cơ sở và tiền đề quan trọng tiến đến Đại hội đại biểuHội Khuyến học cấp huyện và tỉnh trong thời gian đến.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh về tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp;  sau hơn 3 tháng triển khai, đến nay các địa phương đã cơ bản hoàn thành Đại hội Hội Khuyến học cơ sởThực hiện Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh về tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp; hơn 3 tháng qua các địa phương đã tiến hành Đại hội Hội Khuyến học cơ sở, đến nay cơ bản đã đạt được các yêu cầu, nội dung và thời gian quy định.


Quá trình chỉ đạo tổ chức Đại hội, mỗi nơi đều có cách triển khai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các địa phương đều tham mưu UBND huyện, TX có văn bản chỉ đạo. Riêng Hội Khuyến học thành phố Phan Thiết đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân các phường, xã trực tiếp chủ trì chỉ đạo Hội Khuyến học cùng cấp tổ chức Đại hội. Các huyện, thị, thành phố đã chọn 13 xã, phường, thị trấn làm điểm. Hàm Thuận Bắc là đơn vị dẫn đầu tổ chức Đại hội điểm ở thị trấn Ma Lâm (20/3/2014) và cho đến nay toàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ III ở các xã, phường, thị trấn; đặc biệt ở Tánh Linh và huyện Phú Qúy còn tổ chức Đại hội và hội nghị tổng kết nhiệm kỳ, bổ sung, củng cố nhân sự, đề ra nhiệm vụ cho nhiệm kỳ đến ở các Ban và cơ sở Hội Khuyến học thuộc khối cơ quan, trường học. Đại hội ở cấp xã được tố chức khá chu đáo, tạo được khí thế trang trọng, phấn khởi. Cấp ủy và UBND cấp xã dự, trực tiếp chỉ đạo Đại hội. Các huyện Đức Linh, Tuy Phong, Phú Qúy và thị xã Lagi hoàn thành Đại hội đúng thời gian quy định (30/6); các huyện, thành phố khác còn lại từ 1 - 3 cơ sở Hội ở cấp xã do chưa chuẩn bị được nhân sự chủ chốt phải chuyển sang Đại hội vào đầu tháng 7/2014.


Qua Đại hội, số ủy viên Ban Chấp hành mới được bầu ở cấp xã nhiều nhất là 15, thấp là 9. Toàn tỉnh, trong tổng số 127 xã, phường, thị trấn, số ủy viên BCH tái cử chiếm trên 50%, số Chủ tịch tái cử chiếm 85% và Chủ tịch đều là cán bộ chuyên trách. Kinh phí đã chi Đại hội cấp xã trong toàn tỉnh trên 770 triệu đồng. Hầu hết các xã tổ chức Đại hội đều được Ủy ban nhân dân cùng cấp và Hội Khuyến học khen thưởng từ 5 - 7 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua (Hàm Thuận Bắc số cơ sở được khen nhiều hơn, gồm 24 tập thể và 25 cá nhân của 13 cơ sở). Đồng thời, trong Đại hội Hội Khuyến học còn tổ chức trao trên 500 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, suất cao nhất là 500.000đ, thấp là 100.000đ.


Từ kết quả Đại hội Hội Khuyến học cấp xã, tuy vẫn còn các thiếu sót, khuyết điểm, nhưng những kết quả và ưu điểm đạt được, đã khẳng định các vấn đề nổi bật có tác động tích cực đến nhiều mặt công tác Hội và đời sống xã hội sau đây:


Một là, trong nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học cấp xã đã được các cấp ủy Đảng cùng quan tâm chỉ đạo, củng cố, kiện toàn tổ chức, nhất là Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định bố trí chức danh Chủ tịch Hội chuyên trách, công nhận cơ sở Hội Khuyến học cấp xã là tổ chức xã hội có tính chất đặc thù, nâng mức kinh phí hoạt động thường xuyên của Hội lên 25 triệu đồng/xã/năm, đồng chí Chủ tịch Hội hưởng mức thù lao 1,5% so với lương tối thiểu. Nhờ đó đã từng bước tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ chuyên trách ở cấp xã yên tâm công tác, nhiều đồng chí phát huy được tính năng động, sáng tạo, vượt khó khăn, phối hợp, liên kết với Mặt trận, đoàn thể và các tổ chức có liên quan, tập trung sức hoàn thành được nhiệm vụ.


Hai là, điểm quan trọng là hoạt động của nhiều cơ sở Hội đã cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát chi hội, tập trung chỉ đạo công tác phát triển hội viên, sinh hoạt, quản lý chi hội, chăm lo xây dựng quỹ khuyến học. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã phát triển thêm trên 65.789 hội viên, thành lập 173 chi hội và đã có gần 2.400 cán bộ cơ sở và Chi hội trưởng được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác khuyến học. Nhiều cơ sở Hội đã vận động xây dựng quỹ hội, “Tiếp bước cho em đến trường” hàng năm đạt trên 100 – 200 triệu đồng, với nhiều hình thức vận động phong phú như gởi thư vận động doanh nghiệp, Hội đồng hương, những cá nhân và tổ chức xã hội có tâm huyết với sự nghiệp khuyến học, hoặc phối hợp tổ chức các đêm biểu diễn văn nghệ vận động nhân dân ủng hộ xây dựng quỹ hội; qua đó đã hỗ trợ, tiếp bước cho các cháu học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chương trình liên tịch với Ủy ban Mặt trận đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng, gắn với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa, tham gia các chương trình phổ cập giáo dục và góp phần thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… Vì vậy, có thể nói hoạt động của Hội Khuyến học ở cơ sở vừa qua đã có tác động tích cực đến các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của địa phương.


Ba là, qua Đại hội lần này, chất lượng cán bộ các cơ sở hội được nâng lên, bộ phận Thường trực (Chủ tịch và các Phó Chủ tịch) nhìn chung vẫn ổn định, không thay đổi lớn. Đặc biệt là, ở nhiều cơ sở Hội cơ cấu đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã làm Phó Chủ tịch, hoặc đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy làm Phó Chủ tịch, trưởng các đoàn thể là ủy viên Ban Thường vụ… Các chỉ tiêu Đại hội đề ra cho 5 năm đến đều cao hơn nhiệm kỳ trước, thể hiện được tinh thần tích cực vươn lên, nhất là các chỉ tiêu phát triển hội viên, xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, thôn, khu phố khuyến học và xây dựng quỹ hội…Vai trò, vị thế của Hội ngày càng được nâng lên, làm nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài; với đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành mới có trách nhiệm, nhiệt tình và kinh nghiệm, có đủ khả năng để tổ chức chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ đến.


Bốn là, nhìn chung công tác thi đua khen thưởng trong nhiệm kỳ qua đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy các hoạt động của Hội Khuyến học. Qua các lần tổng kết công tác Hội hàng năm, nhất là tổng kết chuyên đề về xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, có nhiều tập thể, gia đình và cá nhân được Ban Thường vụ TW Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và xã khen thưởng, đã có tác dụng thúc đẩy phong trào, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến về công tác khuyến học, xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học trong các vùng, các thành phần dân tộc. Và quá trình chỉ đạo, các cấp Hội đã có các biện pháp tuyên truyền, hâm nóng, khuyến khích phong trào thi đua ở cơ sở. Đại hội lần này, công tác thi đua khen thưởng một lần nửa đã được Ủy ban nhân dân cấp xã và Hội Khuyến học rất quan tâm chỉ đạo, chắc chắn sẽ tạo ra được sức lan tỏa rộng khắp ở cơ sở.


Phát huy kết quả đã đạt được qua Đại hội đại biểu Hội Khuyến học cơ sở nhiệm kỳ III, các cấp Hội và hội viên Hội Khuyến học trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, lập thành tích hướng về Đại hội, tham gia đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của Hội, đó là Đại hội Hội Khuyến học cấp huyện trong quý III/2014, cấp tỉnh quý I/2015 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Khuyến học Việt Nam vào đầu năm 2016. Đại hội sẽ mở ra những định hướng hoạt động mới, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội Khuyến học các cấp vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ, làm nòng cốt trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng phong trào học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở.

                                                                                                                                                                                                                                  Văn Hào
 


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)