NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở BÌNH THUẬN NĂM 2015
Ngày 27/01/2016, tại thành phố Phan Thiết, Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh (mở rộng) tổng kết công tác Khuyến học năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác Khuyến học năm 2016.

Sau khi nghe Báo cáo của Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh, Hội nghị đã thống nhất đánh giá:
 Năm 2015, công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tỉnh tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chỉ đạo; các ngành, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức xã hội các cấp có sự phối hợp, hỗ trợ hoạt động đạt nhiều kết quả thiết thực, nhất là trong việc triển khai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ III (2015 – 2019) và thực hiện có kết quả cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”. Cụ thể là: 

Công tác tuyên truyền được các cấp Hội quan tâm, đã tổ chức và phối hợp tổ chức 2.517 buổi sinh hoạt với 129.017 lượt người tham gia. Trang Thông tin điện tử của Hội Khuyến học tỉnh có 136 tin, bài được đăng tải; trong đó, nhiều văn bản hướng dẫn công tác của Tỉnh Hội đã tạo thuận lợi cho hoạt động của Hội Khuyến học cấp huyện và cơ sở. Trong năm, có 122.533 lượt truy cập, nâng tổng số lên 1.943.229 lượt truy cập Website Hội Khuyến học tỉnh.

Các cơ sở Hội đã phát triển mới 16.712 hội viên, nâng tổng số hội viên khuyến học toàn tỉnh lên 139.299 người, đạt tỷ lệ 10,79% so với tổng dân số của tỉnh (giảm trong năm là 4.345 hội viên). Trong đó, số hội viên đã được cấp thẻ là 53.412, đạt 38,47%; huyện Hàm Thuận Bắc và thị xã La Gi có hội viên được cấp thẻ đạt tỳ lệ cao hơn so với các địa phương khác (Hàm Thuận Bắc 86,73%; La Gi 74,74%). Thành lập mới 23 chi hội Khuyến học (11 chi hội cơ quan, 4 chi hội trường học, 4 chi hội dòng họ, 3 chi hội Hội đồng hương, 01 chi hội nhà chùa); giảm 05 chi hội, trong đó có 01 chi hội khuyến học nhà thờ (ở TP. Phan Thiết), 04 chi hội trường học do sáp nhập (Đức Linh 02, Hàm Thuận Bắc 02). Đến nay, toàn tỉnh có 127/127 xã, phường, thị trấn có BCH cơ sở hội Khuyến học; 242 tổ chức Hội và Ban khuyến học trong các cơ quan, trường học và 1.611 chi hội. Qua phân loại chất lượng 127 cơ sở Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn năm 2015 có: 67 tốt, chiếm 52,7%; 38 khá, chiếm 29,9%; 18 trung bình, chiếm 14,1% và 4 yếu, chiếm 3,1%.

Phong trào xây dựng gia đình hiếu học tiếp tục được phát huy, toàn tỉnh có 115.368 hộ đăng ký xây dựng GĐHH (bằng 39% so với tổng số hộ toàn tỉnh), tăng 12.905 hộ so với năm 2014. Có 61 dòng họ đăng ký và 53 dòng họ được công nhận “Dòng họ hiếu học”; 97 thôn, khu phố đăng ký xây dựng và 61 thôn, khu phố được công nhận “Thôn, khu phố khuyến học”. Bình xét cuối năm 2015, có 98.488 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình hiếu học”, đạt 33,4% so với tổng số hộ trong toàn tỉnh, 131,3% so với nhiệm vụ UBND tỉnh giao. 

Các cấp Hội đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các lớp học tại Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã, phường, thị trấn và phối hợp với các TTHTCĐ trong việc mở lớp. Kết quả, các TTHTCĐ trong tỉnh đã mở được 2.106 lớp học tập, tập huấn với 140.702 lượt người tham dự, đạt 117,25% kế hoạch do UBND tỉnh giao và 112,3% so với chỉ tiêu ký kết giao ước thi đua năm 2015; tăng 214 lớp/25.606 lượt người so với năm 2014. Nội dung các lớp mở tại TTHTCĐ chủ yếu là học tập các Nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi, nhất là kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Cao su; cây Thanh long theo tiêu chuẩn VietGap; bảo dưỡng công trình khí sinh học (Biogan), các lớp về nghiệp vụ quản lý kinh doanh, tin học, ngoại ngữ; luật giao thông đường bộ... Có 16/127 TTHTCĐ thu được học phí từ hoạt động mở lớp, với tổng số tiền là 69.730.000đ.

Hạn chế nổi lên trong tổ chức và hoạt động của các TTHTCĐ là, Ban Quản lý TTHTCĐ ở nhiều xã, phường, thị trấn vẫn còn lúng túng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Trung tâm, chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động năm, chưa chủ động mở lớp, các lớp đã mở ở các Trung tâm, chủ yếu do các đoàn thể, các cơ quan khác phối hợp. Giám đốc TTHTCĐ là Phó Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn kiêm nhiệm bận nhiều việc, ít tập trung chỉ đạo hoạt động của Trung tâm; giáo viên của trường học được bố trí làm Phó Giám đốc Thường trực TTHTCĐ, nhưng hoạt động ít thường xuyên, chưa phát huy được vai trò Thường trực của Trung tâm. Mặt khác, đa số TTHTCĐ sử dụng Hội trường của UBND, nên không chủ động về thời gian hoạt động; kinh phí hoạt động cho TTHTCĐ do UBND xã quản lý, nhiều Trung tâm không nắm được.  

Công tác vận động xây dựng quỹ Khuyến học tuy có nhiều khó khăn, nhưng các cấp Hội đã có nhiều cố gắng và phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” triển khai vận động quỹ đạt và vượt chỉ tiêu, với tổng trị giá 30.151.119.000đ (kể cả hiện vật quy tiền), đạt trên 272% chỉ tiêu UBND tỉnh giao; tăng 5.275.000.000đ so với năm 2014. Trong đó, vận động tiền mặt vào quỹ cấp tỉnh 3.350.000.000đ; cấp huyện 2.800.000.000đ.

Trong năm, Quỹ Khuyến học 3 cấp đã chi 27.071.029.000đ, bằng 89,78% so với tổng nguồn quỹ vận động mới trong năm; tăng 4.265.393.000đ so với năm 2014. Cụ thể là: đã cấp 15.341 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, với tổng số tiền 11.464.884.000 đồng. Trong đó, có 1.912 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” trị giá từ 2 đến 4 triệu đồng/suất; Hỗ trợ cho học sinh nghèo 39.317 suất, trị giá 6.684.515.000 đồng (kể cả hiện vật quy tiền); Khen thưởng học sinh giỏi (kể cả hiện vật) 79.214 suất, trị giá 5.865.288.000 đồng; Hỗ trợ thầy, cô giáo 1.937 suất, với tổng số tiền là 249.000.000 đồng; Chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp học 1.274.845.000 đồng; Chi quản lý 233.527.000 đồng; Chi khác 1.118.994.000 đồng. Trong đó, riêng Quỹ cấp tỉnh đã chi 2.485.279.000đ, bằng 74,17% so với tổng nguồn vận động mới trong năm. (Cấp 1.215 suất học bổng, với tổng số tiền 1.884.750.000đ; hỗ trợ học sinh nghèo 494 suất, trị giá 247.000.000đ; khen thưởng học sinh giỏi 75 suất, trị giá 28.000.000 đồng; chi quản lý quỹ 112.184.000đ; hỗ trợ sửa chữa trường lớp 100.000.000đ và chi khác 153.345.000đ). 

Trong liên kết phối hợp, các cấp Hội tiếp tục thực hiện có kết quả Chương trình liên tịch với Ủy ban Mặt trận TQVN cùng cấp và các tổ chức, đoàn thể có liên quan tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng tham gia xây dựng “Gia đình hiếu học; dòng họ hiếu học, thôn, khu phố khuyến học” và làm thí điểm xây dựng các mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Phối hợp và làm nòng cốt trong Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” cùng cấp. Thông qua đó, triển khai có kết quả công tác vận động quỹ Khuyến học và cấp học bổng cho học sinh, sinh viên tại địa phương; phối hợp với các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm… hỗ trợ trực tiếp học bổng, phương tiện đi lại, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học. Đồng thời, phối hợp với Ngành Giáo dục và các đoàn thể vận động hàng trăm học sinh bỏ học trở lại trường, góp phần làm giảm tỷ lệ học sinh bỏ học ở tỉnh.
 Đồng thời, Hội Khuyến học tỉnh còn phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận thực hiện mỗi tuần một phóng sự tuyên truyền trong Chương trình “Tiếp bước cho em đến trường” phát trên sóng phát thanh và truyền hình của Đài. Thông qua chương trình này, đã cấp 43 suất học bổng (trị giá 3 triệu đồng/suất đối với học sinh và 5 triệu đồng/suất đối với sinh viên. Phối hợp với Chi nhánh Viettel Bình Thuận tổ chức trao 150 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất, với tổng số tiền 150 triệu đồng cho các em học sinh miền Núi, vùng đồng bào DTTS có nhiều khó khăn trong tỉnh. Phối hợp với Ngành Giáo dục và Đào tạo xét, hỗ trợ cho 494 em học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đi dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, mỗi em 500.000đ, với tổng số tiền 247 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng bếp ăn cho học sinh trường Mẫu giáo bán trú xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam (thuộc khu vực I) với tổng trị giá 100 triệu đồng… 

Vai trò của Ban Thường vụ và Thường trực Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục được phát huy, trong đó Thường trực Tỉnh Hội đã phối hợp với UBND 10 huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và hoàn thành tổng kết làm thí điểm các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học và Cộng đồng học tập” giai đoạn 2014 – 2015 theo Kế hoạch số 3783/KH-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh ở 10 xã, phường, thị trấn của 10 huyện, thị, thành phố. Trong đó, có 4 điểm của tỉnh, đồng thời cũng là điểm của huyện. Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh đã có báo cáo tổng kết chuyên đề này về Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và UBND tỉnh; đồng thời đã tham mưu văn bản UBND tỉnh báo cáo về kết quả thực hiện thí điểm các mô hình gởi Ban Chỉ đạo Trung ương và Trung ương Hội KHVN. Hiện nay, Thường trực đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí mới về “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” và Kế hoạch triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ.
Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản số 1313/UBND-VX ngày 27/4/2015 về chủ trương vận động Quỹ Khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” hàng năm, đây là văn bản quan trọng tạo cơ sở pháp lý cho Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” và Hội Khuyến học các cấp tổ chức vận động quỹ Khuyến học hàng năm; Tham mưu Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh thực hiện cuộc vận động năm 2015 đạt kết quả, vận động quỹ vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời, cùng với các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện cuộc vận động và công tác quản lý, sử dụng quỹ, việc xét cấp học bổng cho học sinh, sinh viên ở các địa phương. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2019; đã tham mưu và được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định công nhận Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận; Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2015 – 2019; phối hợp với Sở Tài chính đề nghị và được Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo bảo đảm chế độ và nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội Khuyến học cấp huyện và cấp xã từ năm 2016. Tổ chức tập huấn công tác Khuyến học cho các địa phương và tổ chức cho cán bộ lãnh đạo Hội cấp huyện đi dự Hội nghị tập huấn do Trung ương Hội KHVN tổ chức…  


Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016, BCH Hội Khuyến học tỉnh đã thống nhất những nhiệm vụ trọng tâm là: 

Phát triển trên 17.000 hội viên mới, tiếp tục cấp Thẻ hội viên cho hội viên đạt từ 80% trở lên, địa phương thấp nhất đạt 50% so với tổng số hội viên hiện có. Triển khai trong toàn tỉnh thực hiện Bộ tiêu chí mới về “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập”. Vận động xây dựng đạt danh hiệu “Gia đình học tập” (Gia đình hiếu học) trên 88.000 hộ; mỗi huyện, thị, thành Hội xây dựng từ 2 đến 3 dòng họ; 2 đến 3 thôn, khu phố đạt chuẩn “Dòng họ học tập” và “Cộng đồng học tập”. Vận động Quỹ Khuyến học, bao gồm cả nguồn vận động “Tiếp bước cho em đến trường” đạt trên 12 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy tiền). Trong đó, vận động tiền mặt vào tài khoản quỹ cấp huyện và cấp tỉnh đạt trên 5.000 triệu đồng, (riêng quỹ cấp tỉnh 1.700 triệu đồng); cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” ở 3 cấp Hội ổn định trên 1.500 suất.  

Tại Hội nghị, Hội Khuyến học tỉnh đã công bố các quyết định khen thưởng cho 13 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Khuyến học năm 2015; đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Hội Khuyến học tỉnh; đề nghị Trung ương Hội tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân. Đồng thời tổ chức cho các huyện, thị, thành Hội ký kết giao ước thi đua năm 2016.
                                                                                               Trần Trung

HÌNH  ẢNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC TỈNH NĂM 2015Đại biểu dự Hội nghị
Ký kết giao ước thi đua 2016Khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu
                                      


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)