Kết quả bước đầu thực hiện Chương trình liên tịch giữa Hội Khuyến học tỉnh với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận
Ký kết Chương trình liên tịch ở tỉnh
Sau hơn một năm được triển khai thực hiện, Chương trình liên tịch giữa Hội Khuyến học và UBMTTQ tỉnh về phối hợp vận động triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học và Cộng đồng học tập” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.


Trong đó, công tác phối hợp triển khai Chương trình liên tịch được Hội Khuyến học và Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện. Ở cấp tỉnh, Hội Khuyến học và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có văn bản triển khai ngay sau khi ký kết Chương trình liên tịch. Ở cấp huyện, có 9/10 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Tánh Linh) Mặt trận và Hội Khuyến học đã xây dựng Chương trình liên tịch hoặc Kế hoạch liên tịch. Ở cấp xã có 61/127 xã, phường, thị trấn xây dựng liên tịch. Ở thôn, khu phố, hầu hết được quán triệt, triển khai các nội dung liên tịch theo văn bản của tỉnh và của địa phương.

Việc phối hợp triển khai thực hiện Chương trình liên tịch có nhiều chuyển biến tiến bộ, nhất là trong tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân hưởng ứng tham gia xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”; tổ chức đánh giá, xếp loại các mô hình học tập, tham mưu bình xét, đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã công nhận các danh hiệu “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” và “Cộng đồng học tập” ở thôn, khu phố và đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã gắn với xét, công nhận các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Dòng tộc văn hóa”, “Thôn, khu phố văn hóa”; phối hợp tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017. Nhờ đó, kết quả nhân rộng các mô hình học tập năm 2017 ở các địa phương trong tỉnh đạt cao hơn năm 2016. 

Chương trình liên tịch đã có tác dụng thiết thực, tạo sự hỗ trợ, gắn kết và hiệu quả hơn giữa phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Qua thực tế triển khai ở các địa phương cho thấy, Chương trình liên tịch phù hợp với cơ chế thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn cơ sở, có tác dụng tích cực khơi dậy truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ, các cơ quan, đơn vị… hỗ trợ thiết thực công tác phổ cập giáo dục; thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, góp phần ngăn chặn và làm giảm tỷ lệ học sinh lưu ban, học sinh bỏ học giữa chừng.
 
Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chương trình liên tịch không đều, có nơi triển khai từ đầu năm, nhưng cũng có nơi ở cấp huyện đến giữa năm mới ký kết liên tịch. Ngay trong phạm vi từng huyện, bên cạnh nhiều phường, xã phối hợp triển khai tốt, cũng còn những xã làm hình thức. Đến nay, vẫn còn 01 huyện (Tánh Linh) và 66/127 xã, phường, thị trấn chưa xây dựng chương trình (hoặc kế hoạch) liên tịch.

Công tác tuyên truyền về học tập suốt đời, về xây dựng xã hội học tập chưa tiến hành thường xuyên, liên tục; nhiều nơi không sinh hoạt được quần chúng, chủ yếu là tuyên truyền kết hợp, tuyên truyền lồng ghép với các tổ chức, đoàn thể khác. 
Một bộ phận hộ gia đình chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động nên thiếu tích cực, không tự giác tham gia. Đặc biệt ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, còn nhiều hộ gia đình chưa biết, chưa hiểu được lợi ích của sự học, chỉ lo việc nương rẫy, chưa quan tâm việc tham gia xây dựng Gia đình hiếu học. 

Việc tổ chức đăng ký, bình xét công nhận các danh hiệu “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập” ở một số nơi còn hình thức, chưa làm đúng quy trình, chất lượng chưa bảo đảm; chưa gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là, một số nơi, cán bộ chính quyền chưa quan tâm chỉ đạo. Cán bộ thôn, khu phố và Chi hội Khuyến học xác định trách nhiệm chưa cao, nên chưa thật tích cực thực hiện. Bên cạnh đó, cán bộ Hội khuyến học và Mặt trận ở một số xã, phường, thị trấn còn hạn chế về năng lực, thiếu nhiệt tình, trách nhiệm, chưa thực hiện tốt công tác tham mưu, chưa chủ động phối hợp triển khai chương trình, cũng như chưa kịp thời trao đổi, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện liên tịch. Công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình liên tịch của cấp tỉnh với cấp huyện, cấp huyện với cấp xã và ở cấp xã với các thôn, khu phố chưa được quan tâm đúng mức.

Để Chương trình liên tịch số 67-LT/MTTQ-HKH ngày 16/02/2017 giữa Hội Khuyến học và UBMTTQ tỉnh được triển khai đầy đủ, đem lại hiệu quả thiết thực; Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Thường trực Hội Khuyến học tỉnh thống nhất chỉ đạo các nội dung cần thực hiện, cụ thể là: 

Về công tác triển khai: Ở cấp huyện và cấp xã đều phải có Chương trình liên tịch để cụ thể hóa các nội dung cần phối hợp thực hiện ở cấp mình. Huyện Tánh Linh và các xã, phường, thị trấn chưa xây dựng liên tịch phải có Chương trình (hoặc Kế hoạch) liên tịch trong Quý II/2018.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cụ thể Mặt trận cấp xã hướng dẫn Ban công tác Mặt trận chủ động trong việc phối hợp với Chi hội Khuyến học ở thôn, khu phố làm tốt công tác tuyên truyền vận động xây dựng “Gia đình hiếu học” gắn với “Gia đình văn hóa”; xây dựng “Cộng đồng học tập” gắn với xây dựng “Thôn, khu phố văn hóa” và phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thiết thực trong “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư hàng năm.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và Thường trực Hội Khuyến học cùng cấp tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện liên tịch ở các xã, phường, thị trấn. Qua kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những nơi chưa phối hợp thực hiện tốt Chương trình liên tịch.

Hàng năm, Hội Khuyến học các cấp chủ động nắm tình hình, kết quả thực hiện Chương trình liên tịch ở địa phương. Trên cơ sở đó, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp có đánh giá sơ bộ và bàn bạc, thống nhất biện pháp chỉ đạo năm tới để Chương trình liên tịch thực hiện đạt kết quả.

Mặt trận tỉnh và Hội Khuyến học tỉnh thống nhất tổ chức sơ kết, xét khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Chương trình liên tịch vào Quý I/2019.

Trần  Trung


Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)