NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG MỪNG
Tiếp nhận ủng hộ quỹ năm 2019
Chín tháng đầu năm 2019, công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Bình Thuận đạt kết quả đáng ghi nhận, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đã đạt và vượt kế hoạch cả năm.


Trong đó, 9 tháng đã phát triển 17.636 hội viên mới, tăng 1.164 người so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số hội viên Khuyến học toàn tỉnh hiện có 194.732 người, đạt tỷ lệ 15,2% so với tổng dân số của tỉnh. Hội Khuyến học đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các lớp học tại các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ) xã, phường, thị trấn và phối hợp với các TTHTCĐ mở được 1.619 lớp học tập, tập huấn với 105.066 lượt người tham dự, đạt 72% kế hoạch năm, (tăng 162 lớp và 2.936 lượt người dự học so với cùng kỳ năm 2018). 

9 tháng đầu năm, các cơ sở Hội đã vận động 238.123 hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, đạt 78% tổng số hộ toàn tỉnh, tăng 19.933 hộ so với cùng kỳ năm 2018; 88/101 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ hiếu học”, đạt 87%, tăng 6 dòng họ so với năm 2018; 666/706 thôn, khu phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”, đạt 94%, so với tổng số thôn, khu phố (tăng 6 thôn, khu phố so với cùng kỳ năm 2018); 666/708 đơn vị thuộc cấp xã quản lý đăng ký xây dựng “Đơn vị học tập”, đạt 94%. 

Đặc biệt, Quỹ Khuyến học 3 cấp trong tỉnh đã vận động đạt tổng trị giá  trên 32,2 tỷ đồng (kể cả hiện vật quy ra tiền), tăng trên 5,2 tỷ so với cùng kỳ năm 2018, đạt 161% kế hoạch vận động quỹ năm 2019. Trong đó, riêng quỹ Khuyến học cấp tỉnh đã tổ chức đợt cao điểm trong 2 tháng 7 và 8/2019 vận động “Tiếp bước cho em đến trường” đạt trên 5,5 tỷ đồng. Đây là năm đạt kết quả cao nhất kể từ khi cuộc vận động này được triển khai. 9 tháng đầu năm tổng nguồn thu quỹ cấp tỉnh trên 6,4 tỷ đồng, đạt 320% kế hoạch năm 2019. Nhiều đơn vị đã vượt kế hoạch vận động quỹ cả năm, trong đó có đơn vị vượt hơn 2 lần. Đặc biệt, có những huyện như Hàm Thuận Bắc, TP. Phan Thiết, những năm trước đây vận động quỹ gặp rất nhiều khó khăn, 9 tháng đầu năm đã vượt kế hoạch cả năm (Hàm Thuận Bắc: 3,6 tỷ/kế hoạch 2,5 tỷ; Phan Thiết: 5,1 tỷ/kế hoạch 3,5 tỷ). Trong đó, vận động ủng hộ tiền mặt vào tài khoản quỹ vượt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2019 (nhiều năm trước chưa bao giờ 2 địa phương trên đạt chỉ tiêu này).

Tổng quỹ Khuyến học ở cả 3 cấp Hội (tỉnh, huyện và cơ sở) 9 tháng đầu năm 2019, kể cả tồn quỹ năm 2018 chuyển sang là: 62.407.560.000đ, tăng 8.698.569.000đ so với cùng kỳ năm 2018. Bình quân quỹ Khuyến học 9 tháng đầu năm đạt 48.679 đồng/người dân. Đây là mức khá cao so với mức bình quân chung trong cả nước (30.000đ/người dân). Quỹ Khuyến học 3 cấp (Tỉnh, huyện, cơ sở) 9 tháng đầu năm đã chi 25.981.694.000đ, tăng 3.098.233.000đ so với cùng kỳ năm 2018. Cụ thể là: 

Chi cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học 8.198 suất, với tổng số tiền là 7.730.261.000 đồng. (Trong đó có 2.836 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với tổng trị giá 4.057.300.000đ); hỗ trợ học sinh nghèo 40.225 suất (kể cả hiện vật quy tiền), trị giá 9.988.973.000đ; khen thưởng học sinh 46.848 suất (kể cả hiện vật), trị giá 4.361.762.000đ; hỗ trợ thầy, cô giáo 393 suất, với tổng số tiền là 81.530.000đ; chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp học 3.000.897.000đ; chi quản lý quỹ 274.684.000đ; chi khác 543.587.000đ.   

Riêng Quỹ cấp tỉnh đã chi 2.349.202.000đ. Bao gồm: Cấp 1.112 suất học bổng với tổng số tiền 1.874.100.000đ. (Có 543 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, trị giá 1.421.000.000đ); hỗ trợ học sinh nghèo 110 suất, trị giá 64.871.000đ; hỗ trợ sửa chữa trường lớp 160.000.000đ; chi quản lý quỹ 197.140.000đ; chi khác 53.091.000đ. 
Tổng số tiền tồn Quỹ ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, cơ sở) là 36.425.866.000đ, tăng 5.600.336.000đ so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, tồn Quỹ cấp tỉnh 16.203.251.000đ; cấp huyện 12.186.979.000đ và cấp cơ sở là 8.035.636.000đ.

Có thể nói, 9 tháng đầu năm hoạt động cộng tác Khuyến học ở tỉnh và nhiều địa phương đạt kết quả cao. Nổi bật là, đã tham mưu UBND cùng cấp tổ chức sơ kết 3 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở địa phương; tuyên truyền, vận động đăng ký xây dựng Gia đình, Dòng họ hiếu học, vận động nhân dân tham gia các lớp học tại TTHTCĐ đạt cao hơn cùng kỳ năm 2018. Công tác vận động xây dựng quỹ Khuyến học và cấp học bổng, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, tiếp tục được quan tâm thực hiện, trong đó nhiều địa phương đạt kết quả cao. Đáng chú ý là, vận động quỹ Khuyến học tỉnh năm 2019 đã vượt gấp 3 lần kế hoạch; một số địa phương như Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, các năm trước rất khó khăn trong vận động xây dựng quỹ, 9 tháng đầu năm đã vận động vượt chỉ tiêu cả năm. Đặc biệt, việc tham mưu UBND tỉnh chủ trì tổ chức tốt Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở tỉnh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đã được Chủ tịch Trung ương Hội KHVN đánh giá cao./. 
                                                                                              Trần Trung

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG Ở TỈNH VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG
Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)