TỔ CHỨC HỘI KHUYẾN HỌC BÌNH THUẬN
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành.


1. Tôn chỉ, mục đích:
         Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận là tổ chức xã hội có tính chất đặc thù tập hợp những người tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, góp sức phấn đấu cho phong trào “toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục”, “cả nước trở thành một xã hội học tập” nhằm góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập khu vực và quốc tế. 
Hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bỉnh Thuận, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Nguyên tắc hoạt động:
- Tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, hợp tác chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, tranh thủ sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc các cấp.
- Phát huy quyền chủ động, sáng tạo của các tổ chức Hội, liên kết với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, khoa học, văn hóa - xã hội trong hoạt động khuyến học, khuyến tài.
- Tranh thủ sự ủng hộ và trợ giúp về tinh thần, vật chất của mọi tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước vì sự nghiệp khuyến học.
- Hội làm việc theo chế độ dân chủ tập thể và quyết định theo đa số.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, các lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;
- Khuyến khích và hỗ trợ việc dạy và học trong nhà trường. Vận động nhân dân tích cực học tập, học tập suốt đời, quan tâm đến những người nghèo, người khuyết tật không có điều kiện học tập và những người có năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, nâng cao trình độ chuyên môn, nghề nghiệp để góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;
- Liên kết, vận động mọi gia đình và tổ chức xã hội, cùng các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện việc liên kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội, học kết hợp với hành, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Cổ vũ xã hội “tôn sư trọng đạo” nâng cao vị thế của người thầy trong sự nghiệp giáo dục; khuyến khích và hỗ trợ người thầy thường xuyên học tập nâng cao trình độ các mặt, nêu cao lương tâm, trách nhiệm với người học. Tôn vinh những nhà giáo hết lòng vì học sinh thân yêu, là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, dạy giỏi, làm khuyến học tốt. Kiến nghị với các cấp chính quyền có những chính sách phù hợp và bảo vệ uy tín, thân thể giáo viên không bị xúc phạm.
- Tư vấn, phản biện, giám định xã hội theo quy định của pháp luật về giáo dục trên cơ sở tập hợp ý kiến của đông đảo các nhà giáo dục, nh khoa học và những người tâm huyết với sự nghiệp giáo dục; kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành giáo dục và đào tạo cùng cấp về các chủ trương, chính sách, cơ chế, biện pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hình thành xã hội học tập…
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, dịch vụ theo quy định pháp luật;
- Đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên;
- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

 4. Hệ thống tổ chức:
- TW Hội Khuyến học Việt Nam;
- Hội Khuyến học tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội Khuyến học huyện, thị xã, thành phố;
- Hội Khuyến học cơ sở (xã, phường, thị trấn và tương đương).

TỔ CHỨC HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH BÌNH THUẬN
1. Cơ quan Hội Khuyến học tỉnh:
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận có trụ sở tại số 10, Đại lộ Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Điện thoại: 062.821181; fax 062.821181.
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh: Ông Phạm Quỳnh Châu.
Các Phó Chủ tịch:
        - Ông Nguyễn Văn Thiệu;
        - Ông Nguyễn Quang Ánh;
- Ông Huỳnh Sanh Nhẫn.
Chánh Văn phòng: Ông Trần Trung Dũng.

2. Hội Khuyến học 10 huyện, thị xã, thành phố gồm:
Hội Khuyến học Thành phố Phan Thiết: ĐT – 0623.817835.
          - Chủ tịch: Ông Lương Minh Châu;
          - Phó Chủ tịch: Ông Lê Minh Trí.
Hội Khuyến học thị xã La Gi: ĐT – 0623.872505.
          - Chủ tịch: Ông Lê Văn Phượng;
          - Phó Chủ tịch: Ông Cao Hùng Kháng.
Hội Khuyến học huyện Tuy Phong: ĐT – 0623.850647.
          - Chủ tịch: Bà Trần Thị Hạnh;
          - Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Hữu Chí.
Hội Khuyến học huyện Bắc Bình: ĐT – 0623.861249.
          - Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Sinh;
          - Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Minh Vân.
Hội Khuyến học huyện Hàm Thuận Bắc: ĐT – 0623.865750.
          - Chủ tịch: Ông Đặng Thanh Vân;
          - Phó Chủ tịch: Ông Thông Điệu.
Hội Khuyến học huyện Hàm Thuận Nam: ĐT – 0623.504398.
          - Chủ tịch: Lê Thế Lữ;
          - Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Xinh.
Hội Khuyến học huyện Hàm Tân: ĐT – 0623.877228.
          - Chủ tịch: Ông Nguyễn Xuân Chánh;
          - Phó Chủ tịch: Bà Lữ Thị Thuận.
Hội Khuyến học huyện Tánh Linh: ĐT – 0623.889285.
          - Phó Chủ tịch: Ông Đinh Xuân Thủy;
          - Phó Chủ tịch: Bà Đinh Thị Hiền.
Hội Khuyến học huyện Đức Linh: ĐT - 0623 886889
          - Chủ tịch: Ông
          - Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Thuyết.
Hội Khuyến học huyện Phú Quý: ĐT – 0623.765106
          - Chủ tịch: Ông 
  - Phó Chủ tịch: Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng.

3. Hội Khuyến học cấp xã và tương đương: 
Tỉnh Bình Thuận hiện có 127/127 cơ sở Hội Khuyến học ở xã, phường, thị trấn; 205 Ban khuyến học ở cơ quan, trường học.
Toàn tỉnh có 1.528 chi hội khuyến học. Trong đó, có 704 chi hội thôn, khu phố; 148 chi hội cơ quan, 520 chi hội trường học, 77 chi hội dòng họ, 22 chi hội nhà chùa; 11 chi hội nhà thờ, 44 chi hội Hội đồng hương và 02 chi hội Cựu chiến binh, Phụ nữ.

Các tin tiếp
Huyện Tánh Linh tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020   (11/6/2020)
Tấm gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi   (13/5/2020)
HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ I.2020   (3/3/2020)
TỔ CHỨC HỘI KHUYẾN HỌC BÌNH THUẬN   (16/11/2012)
HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH BÌNH THUẬN 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN   (16/11/2012)