Xã Tân Hải triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập và đơn vị học tập” theo tiêu chí mới.

Ngày 23/01/2015/2014, UBND xã Tân Hải, thị xã La Gi  đã mở Hội nghị triển khai thí điểm mô hình xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” theo tiêu chí mới.Tham dự Hội nghị triển khai ở xã có đồng chí Nguyễn Văn Thiệu – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Hội Khuyến học và Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã La Gi. Ở xã, có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã và đại diện các Ban, ngành, các Hội, Đoàn thể xã Tân Hải; Ban điều hành các thôn, dòng họ và cơ quan, Trường học trên địa bàn xã.


Tại Hội nghị, UBND xã đã quán triệt các Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020; Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Kế hoạch số 1534/KH-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Kế hoạch số 3783/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện thí điểm mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học và Cộng đồng học tập” giai đoạn 2014 – 2015; Đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện của UBND xã Tân Hải.


Theo kế hoạch, xã Tân Hải chọn 01 thôn là thôn Hiệp Lễ; 01 dòng họ Nguyễn và 01 Trường THCS Tân Hải để làm điểm. Các thôn, dòng họ, trường học được chọn làm điểm nói trên tổ chức vận động tất cả các hộ trong thôn, dòng họ, đơn vị tham gia xây dựng “Gia đình hiếu học” theo Bộ tiêu chí mới.


Thay mặt lãnh đạo Hội Khuyến học thị xã, đồng chí Cao Hùng Kháng – Phó Chủ tịch Hội đã triển khai văn bản Hướng dẫn số 23-HD/KHBT ngày 17/11/2014 của Hội Khuyến học tỉnh về Quy trình thực hiện thí điểm tổ chức đăng ký, đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập”.


Theo Bộ tiêu chí mới, mô hình xây dựng “Gia đình học tập” giai đoạn 2015 – 2020 gồm 4 tiêu chuẩn (về Học tập của CON, EM; Học tập của NGƯỜI LỚN; Điều kiện học tập và Tác động, hiệu quả của học tập) và có cá tiêu chí cụ thể của 4 tiêu chuẩn đó để triển khai thực hiện. Đáng chú ý là, trong tiêu chí về điều kiện học tập thì gia đình phải quan tâm, tạo điều kiện cho việc học tập của “CON, EM” và học tập suốt đời của “NGƯỜI LỚN” trong gia đình; gia đình có quỹ Khuyến học; có sách, báo và các phương tiện cần thiết phục vụ cho học tập của mọi người trong gia đình.


Mô hình về xây dựng “Dòng họ học tập” gồm 4 tiêu chuẩn và các tiêu chí cụ thể. Trong đó, dòng họ phải có từ 70% trở lên số gia đình đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”; dòng họ có Chi hội Khuyến học hoạt động có hiệu quả; có Quỹ Khuyến học, hàng năm cấp học bổng cho học sinh nghèo, khen thưởng học sinh giỏi,  và phải đáp ứng điều kiện có 90% số hộ trong dòng họ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”…


Mô hình  “Cộng đồng học tập” (dùng cho thôn, khu phố) gồm 4 tiêu chuẩn và các tiêu chí cụ thể. Trong đó, có 70% trở lên số gia đình trong thôn, khu phố được công nhận danh hiệu “Gia đình hiếu học”; có chi hội Khuyến học hoạt động có hiệu quả và có quỹ Khuyến học; thôn, khu phố phải được công nhận là Thôn, khu phố văn hóa.
Mô hình  “Đơn vị học tập” (dùng cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học) gồm 4 tiêu chuẩn và các tiêu chí cụ thể. Trong đó, có 80% cán bộ, CCVC và NLĐ có hình thức phù hợp học tập suốt đời; đơn vị có kế hoạch, có nguồn kinh phí dành cho việc học tập; đơn vị có tổ chức Ban hoặc chi hội Khuyến học, có quỹ khuyến học và 70% số gia đình CBCCVC, NLĐ trong đơn vị đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”;


Hội nghị cũng đã dành thời gian để đại diện các đơn vị được chọn làm điểm phát biểu, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn, nêu những đề xuất kiến nghị khi tổ chức làm thí điểm xây dựng các mô hình.
Thay mặt lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Thiệu – Phó Chủ tịch đã phát biểu ý kiến chỉ đạo về cách làm, các bước tiến hành làm thí điểm; giải thích những vấn đề vướng mắc mà các đại biểu đã nêu tại Hội nghị. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học thị xã và lãnh đạo UBND xã quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra đôn đốc để bảo đảm tiến độ, thời gian theo kế hoạch của tỉnh./.

                                                                                                Trần Trung

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:

 

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo, triển khai tổ chức thí điểm các mô hình

 

 

 

Hội Khuyến học thị xã Hướng dẫn nội dung triển khai

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thiệu - PCT Hội Khuyến học tỉnh phát biểu tại HN

 

 

Các đơn vị làm điểm ký cam kết triển khai thí điểm các mô hình mới

 


 


Các tin tiếp
MỘT DÒNG HỌ NGUYỄN HIẾU HỌC TIÊU BIỂU   (18/6/2013)
Xây dựng Chi hội Khuyến học dòng họ ở Sơn Mỹ   (13/5/2013)
Người mẹ của gia đình hiếu học với tấm lòng thơm thảo   (13/5/2013)
GIẤC MƠ “CON CHỮ” CỦA NGƯỜI MẸ NGHÈO   (22/4/2013)
Hàm Tân thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "dòng họ hiếu học"   (1/4/2013)
Phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học" ở xã Nghị Đức huyện Tánh Linh   (1/4/2013)
Hội nghị biểu dương "Gia đình hiếu học tiêu biểu" toàn tỉnh lần thứ tư   (29/3/2013)
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trả lời phỏng vấn về phong trào "Gia đình hiếu học"   (26/3/2013)
TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (6/12/2012)
Tân Nghĩa tổ chức Hội nghị GĐHH tiêu biểu   (30/11/2012)