Kinh nghiệm bước đầu triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập” tại phường Xuân An.

Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban nhân dân phường Xuân An đã tổ chức hội nghị tổng kết triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập” giai đoạn 2014 – 2015.Phường Xuân An, thành phố Phan Thiết được tỉnh chọn làm thí điểm cho toàn tỉnh và thành phố Phan Thiết theo Kế hoạch số 3783-KH/UBND ngày 22/10/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Hướng dẫn số 23-HD/KHBT ngày 17/11/2014 của Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận với ba loại hình gồm: Xây dựng thí điểm cộng đồng học tập tại khu phố 1, Xây dựng Cơ quan, đơn vị học tập tại Cơ quan Văn phòng UBND phường; xây dựng dòng họ học tập được chọn dòng họ Châu tại khu phố 3 phường Xuân An.


Để triển khai thực hiện chủ trương của tỉnh, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố về việc triển khai thí điểm xây dựng mô hình “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”, quy trình thực hiện thí điểm việc tổ chức đăng ký, đánh giá, công nhận danh hiệu “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”. Đồng thời, phát phiếu đăng ký, phiếu đánh giá chấm điểm đến từng hộ gia đình, cá nhân cán bộ công chức của phường.
 

Nhìn chung, qua nghiên cứu quán triệt các nội dung về triển khai thí điểm xây dựng mô hinh “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”, tuy vẫn còn có một số ý kiến chưa thống nhất cao đối với một số nội dung như qui trình triển khai đăng ký, một số tiêu chí chấm điểm chưa thật phù hợp với thực tế hiện nay... Song hầu hết cán bộ, công chức, nhân dân đều đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia đăng ký thực hiện các bước theo qui trình hướng dẫn. Nhờ đó, sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện, qua tự đánh giá, chấm điểm của ba mô hình trên theo các tiêu chí, kết quả: Đối với Gia đình hiếu học tại khu phố 1 có 412/415 hộ tự chấm điểm và Chi hội khuyến học, Ban điều hành khu phố, Ban công tác mặt trận xét đánh giá đủ tiêu chuẩn và đã được Chủ tịch UBND phường công nhận danh hiệu “Gia đình hiếu học”, đạt 99% so với tổng số hộ đăng ký. Đối với mô hình cộng đồng học tập tại khu phố 1 tự đánh giá theo 3 tiêu chí đạt khu phố học tập và được Ban điều hành, Ban công tác mặt trận khu phố đề nghị Chủ tịch UBND phường Quyết định công nhận danh hiệu “Cộng đồng học tập” cho khu phố 1. Đối với dòng họ Châu, có 14/14 hộ tự chấm điểm gia đình đạt danh hiệu GĐHH đạt 100% và được Chủ tịch UBND phường Quyết định công nhận “Dòng họ hiếu học”. Đối với đơn vị học tập, cơ quan UBND phường đã tự chấm điểm và Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường đã xem xét đề nghị và đã được Chủ tịch UBND phường công nhận đơn vị đạt chuẩn “Đơn vị học tập”.


Kinh nghiệm bước đầu qua triển khai thí điểm các mô hình ở Phường Xuân An là: Để triển khai mô hình “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập” đạt kết quả, điều có ý nghĩa quan trọng là phải làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng và Nhà nước về cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”, nhằm làm cho mọi nhà, mọi người nhận thức được tầm quan trọng của việc học tập, từ đó tự giác tham gia qui trình đăng ký, chấm điểm, bình xét, tham gia thực hiện các tiêu chí đã đề ra. Mặt khác, phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban công tác Mặt trận, Ban điều hành khu phố, Chi hội khuyến học khu phố trong việc triển khai qui trình đăng ký, xét duyệt đề nghị công nhận danh hiệu cho từng mô hình một cách chặt chẽ, khách quan, chính xác; đồng thời phát huy đúng  mức vai trò nòng cốt của Hội khuyến học trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kế hoạch triển khai một cách cụ thể, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phản ánh cho cấp ủy chính giải quyết những vấn đề mắc mứu nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện./. 

LMC

 


Các tin tiếp
MỘT DÒNG HỌ NGUYỄN HIẾU HỌC TIÊU BIỂU   (18/6/2013)
Xây dựng Chi hội Khuyến học dòng họ ở Sơn Mỹ   (13/5/2013)
Người mẹ của gia đình hiếu học với tấm lòng thơm thảo   (13/5/2013)
GIẤC MƠ “CON CHỮ” CỦA NGƯỜI MẸ NGHÈO   (22/4/2013)
Hàm Tân thực hiện phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học", "dòng họ hiếu học"   (1/4/2013)
Phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học" ở xã Nghị Đức huyện Tánh Linh   (1/4/2013)
Hội nghị biểu dương "Gia đình hiếu học tiêu biểu" toàn tỉnh lần thứ tư   (29/3/2013)
Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trả lời phỏng vấn về phong trào "Gia đình hiếu học"   (26/3/2013)
TẤM GƯƠNG VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (6/12/2012)
Tân Nghĩa tổ chức Hội nghị GĐHH tiêu biểu   (30/11/2012)