Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai kêu gọi Ủng hộ Cuộc vận động "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"