Công văn số: 1168 /KHBT, ngày 11/6/2020 của Hội Khuyến học Tỉnh Bình Thuận

Một số nội dung cần quan tâm qua Tổng kết 5 năm thực hiện

Kế hoạch số 493 của UBND tỉnh Bình Thuận

Chi tiết
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG TBCEDT 2019
Chi tiết
Biểu mẫu thống kê công tác Khuyến học 2019
Chi tiết
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO 6T ĐẦU NĂM 2019
Chi tiết
MẪU THỐNG KÊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Chi tiết
Hướng dẫn Báo cáo Quý I/2019
Chi tiết
HƯỚNG DẪN SƠ KẾT LIÊN TỊCH MTTQVN
Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỨC HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"
Chi tiết
VỀ TÔNG KẾT CUỘC VẬN ĐỘNG TBCEĐT NĂM 2018
Chi tiết
MẪU THỐNG KÊ CT KHUYẾN HỌC 2018
Chi tiết
Mẫu TK Báo cáo nhanh tổ chức Hội 2018
Chi tiết
MẪU THỐNG KÊ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
Chi tiết
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM
Chi tiết
BIÊU MẪU THỐNG KÊ QUÝ I/2018
Chi tiết
Hướng dẫn của Sở Tài chính về kinh phí thực hiện 4 mô hình học tập
Chi tiết
CÁC BIỂU MẪU THỐNG KÊ SỐ LIỆU CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC
Chi tiết
MẪU ĐĂNG KÝ, ĐÁNH GIÁ 4 MÔ HÌNH HỌC TẬP
Chi tiết
CHƯƠNG TRÌNH LIÊN TỊCH VỚI UBMTTQVN TỈNH
Chi tiết
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO 6T ĐẦU NĂM 2017
Chi tiết
MẪU THỐNG KÊ 6T 2017
Chi tiết
UBND tỉnh Mời họp
Chi tiết
DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG" 2016 - 2017
Chi tiết
MẪU ĐƠN VÀ DANH SACH CẤP HỌC BỔNG "Tiếp bước cho em đến trường"
Chi tiết
BIEU MAU THONG KE 2016
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo nhanh 2016
Chi tiết
KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG QUỸ VÀ THTT LỄ TIẾP NHẬN ỦNG HỘ 2016
Chi tiết
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CVĐ "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG" NĂM 2016
Chi tiết
Danh sách cấp học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" đợt 2, năm học 2015 - 2016
Chi tiết
Danh sách cấp học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" học kỳ II, năm học 2015 - 2016
Chi tiết
PHÁT ĐỘNG THI ĐUA 2016
Chi tiết
MẪU THỐNG KÊ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Chi tiết
MẪU THỐNG KÊ DÙNG CHO BAN KHUYẾN HỌC
Chi tiết
TÀI LIỆU THAM KHẢO CHO BAN KHUYẾN HỌC
Chi tiết
ĐỀ CƯƠNG TỔNG KẾT 5 NĂM TBCEDT
Chi tiết
Thông báo chỉ tiêu thi đua Khuyến học năm 2016
Chi tiết
THÔNG BÁO MỜI DỰ HỘI NGHỊ TẬP HUẤN DO TW HỘI TỔ CHỨC
Chi tiết
HƯỚNG DẪN CHI 5% QUẢN LÝ QUỸ KHUYẾN HỌC
Chi tiết
DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG" NĂM HỌC 2015 - 2016
Chi tiết
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2015
Chi tiết
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2015
Chi tiết
Mẫu thống kế số liệu vận động Quỹ Khuyến học cấp huyện 2015
Chi tiết
Đề cương báo cáo kết quả cuộc vận động TBCEDT 2015
Chi tiết
Hướng dẫn xét câ học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” 2015 - 2016
Chi tiết
Kế hoạch cấp học bổng Viettel 2015
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo theo yêu cầu của Sở Nội vụ
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2015
Chi tiết
Hướng dẫn tổng kết thí điểm các mô hình "Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập"
Chi tiết
Đề cương báo cáo mẫu tổng kết mô hình điểm xây dựng "Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập"
Chi tiết
Mẫu báo cáo của Sở Nội vụ
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo năm 2015
Chi tiết
Hướng dẫn xét cấp học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" 2015
Chi tiết
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC QUÝ I NĂM 2015
Chi tiết
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CU ỘC VẬN ĐỘNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"
Chi tiết
Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"
Chi tiết
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NĂM 2014
Chi tiết
BIỂU MẪU THỐNG KÊ 2014
Chi tiết
Quyết định của Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2014
Chi tiết
Kế hoạch kiểm tra cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2014
Chi tiết
Biểu mẫu thống kê 6 tháng đầu năm 2014
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo 6 tháng đầu năm 2014
Chi tiết
Hướng dẫn trang trí Đại hội Hội Khuyến học
Chi tiết
Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp
Chi tiết
Biểu mẫu thống kê Quý I năm 2014
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo Quý I năm 2014
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo chuyên đề vận động Quỹ Khuyến học
Chi tiết
Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2013
Chi tiết
Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2013
Chi tiết
Hướng dẫn biểu mẫu thống kê năm 2013
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác Khuyến học năm 2013
Chi tiết
Kế hoạch trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2013 - 2014
Chi tiết
Hướng dẫn vận động ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão, lũ
Chi tiết
Hướng dẫn tuần lễ học tập suốt đời
Chi tiết
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục học bổng Viettravel
Chi tiết
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG "TBCEĐT"
Chi tiết
Hướng dẫn xét cấp học bổng "Tiếp bước cho em đến trường"
Chi tiết
QUY CHẾ XÉT CẤP HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"
Chi tiết
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
Chi tiết
BIỂU MẪU THỐNG KÊ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỨC HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"
Chi tiết
Kế hoạch THTT Lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013
Chi tiết
Mẫu đơn xin cấp học bổng Quỹ "Thắp sáng niềm tin"
Chi tiết
Cung cấp danh sách học sinh thi đỗ Đại học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Chi tiết
Thông báo về việc không tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8
Chi tiết
Thông báo cấp học bổng Quỹ Vừ A Dính
Chi tiết
Thông báo về kiểm tra hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng
Chi tiết
Biểu mẫu thống kê báo cáo kiểm tra Quỹ Khuyến học năm 2013
Chi tiết
Kế hoạch kiểm tra Quỹ Khuyến học ở các cấp Hội trong tỉnh
Chi tiết
Biểu mẫu thống kê báo cáo 6 tháng đầu năm 2013
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2013
Chi tiết
Hướng dẫn thủ tục xin vào Hội và công tác quản lý Hội viên
Chi tiết
Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng của Hội Khuyến học
Chi tiết
Hướng dẫn tạm thời việc xây dựng, quản lý Quỹ chi hội khuyến học
Chi tiết
Quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình hiếu học tiêu biểu"
Chi tiết
Về kiểm tra kết quả học tập để xét cấp học bổng cho học sinh
Chi tiết
Về cấp học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" đợt II
Chi tiết
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CHỖ NGỒI CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ
Chi tiết
Chuyển Giấy mời Hội nghị biểu dương "Gia đình hiếu học tiêu biểu"
Chi tiết
BIỂU MẪU THỐNG KÊ QUÝ I.2013
Chi tiết
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC QUÝ I.2013
Chi tiết
MẪU BC THỐNG KÊ TBCEDT 2012
Chi tiết
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Chi tiết
KẾ HOẠCH HỘI KHUYẾN HỌC THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Chi tiết
HƯỚNG DẪN XÉT CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT NĂM 2012
Chi tiết
HƯỚNG DẪN CHI KHEN THƯỞNG GĐHH TIÊU BIỂU
Chi tiết