Công văn số: 1168 /KHBT, ngày 11/6/2020 của Hội Khuyến học Tỉnh Bình Thuận

Một số nội dung cần quan tâm qua Tổng kết 5 năm thực hiện

Kế hoạch số 493 của UBND tỉnh Bình ThuậnUBND TỈNH BÌNH THUẬN

HỘI KHUYẾN HỌC

Số: 1168 /KHBT

V/v: một số nội dung cần quan tâm qua Tổng kết 5 năm thực hiện

Kế hoạch số 493 của UBND tỉnh

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày 11 tháng 6 năm 2020

                                                         Kính gởi:  Thường trực Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố.

           Qua nghiên cứu các báo cáo đề nghị UBND tỉnh khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện nhân rộng các mô hình học tập và dự hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện nhân rộng các mô hình học tập của một số huyện, xã, lãnh đạo Hội khuyến học Tỉnh nhận thấy:

       -  Các báo cáo tổng kết 5 năm làm khá công phu, đầy đủ các nội dung theo Hướng dẫn số 23 KH/KHBT ngày 13/01/2020 của Hội Khuyến học tỉnh. Tuy nhiên, phần viết về tác động, hiệu quả 5 năm thực hiện các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” không nêu rõ được tác động, hiệu quả như trong Bộ tiêu chí đề ra và yêu cầu tổng kết.

      -  Báo cáo thành tích của tập thể và cá nhân đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen: Có báo cáo viết sơ sài, chưa thể hiện được công lao thành tích xây dựng các mô hình 5 năm qua của các tập thể và cá nhân.

         Việc hạn chế nói trên, chưa thể hiện được công sức các địa phương đơn vị đã làm 5 năm qua, đồng thời chưa làm cho nhân dân thấy được hiệu quả của phong trào đẩy mạnh việc học tập trong gia đình, dòng họ, cộng đồng.

         Do đó, Hội Khuyến học tỉnh đề nghị Hội Khuyến học các huyện, thị, thành phố tham mưu báo cáo tổng kết 5 năm cho UBND huyện, thị, thành phố cần nêu cho được:

          + Đối với “Gia đình hiếu học”: Số lượng gia đình chăm lo tốt cho con cháu học hành, số con cháu học hành thành đạt, tốt nghiệp ra trường có nghề nghiệp, có công ăn việc làm, đời sống bản thân và gia đình khá lên.

          + Đối với “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”: Cần nêu số con em trong cộng đồng được chăm lo học tốt, số ra trường có nghề, có công ăn việc làm, đời sống bản thân và gia đình được cải thiện. Số lượng gia đình qua tham gia các mô hình học tập giảm được nghèo, số gia đình có kinh tế khá lên. Đời sống kinh tế địa phương tốt lên qua kết hợp, phối hợp với việc xây dựng phong trào nông thôn mới.

         + Ý kiến đề xuất qua 5 năm thực hiện Bộ tiêu chí tại Quyết định 501 của UBND tỉnh.

         + Đối với tập thể, cá nhân được lựa chọn đề nghị UBND tỉnh khen: Cần lựa chọn những tập thể, cá nhân thật tiêu biểu để sau tôn vinh còn là hình mẫu để cộng đồng và cá nhân học tập.            

           Hội Khuyến học tỉnh rất lo, báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện nhân rộng các mô hình học tập mà không nêu được những yêu cầu trên sẽ khó đảm bảo chất lượng.

           Rất mong các đồng chí quan tâm đề nghị này của Hội Khuyến học tỉnh./.

        

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP.

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Phạm Quỳnh Châu

 


Các tin tiếp
Về cấp học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" đợt II   (21/3/2013)
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CHỖ NGỒI CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ   (21/3/2013)
Chuyển Giấy mời Hội nghị biểu dương "Gia đình hiếu học tiêu biểu"   (21/3/2013)
BIỂU MẪU THỐNG KÊ QUÝ I.2013   (22/2/2013)
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC QUÝ I.2013   (22/2/2013)
MẪU BC THỐNG KÊ TBCEDT 2012   (22/2/2013)
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992   (31/1/2013)
KẾ HOẠCH HỘI KHUYẾN HỌC THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI   (6/12/2012)
HƯỚNG DẪN XÉT CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT NĂM 2012   (28/11/2012)
HƯỚNG DẪN CHI KHEN THƯỞNG GĐHH TIÊU BIỂU   (28/11/2012)