Công văn UBND tỉnh về sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND
Chi tiết
CV UBND TỈNH VỀ PHỤ CẤP KẾ TOÁN, THỦ QUỸ
Chi tiết
Công văn UBND tỉnh về tập huấn Kế hoạch số 493/KH-UBND
Chi tiết
Kế hoạch triển khai cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2017
Chi tiết
Quyết định của UBND tỉnh về kinh phí thực hiện các mô hình học tập ở tỉnh
Chi tiết
CV TỈNH ỦY VỀ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
Chi tiết
QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
Chi tiết
Kế hoạch triển khai nhân rộng các mô hình "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học", "Cộng đồng học tập", "Đơn vị học tập"
Chi tiết
Bộ Tiêu chí mới về "Gia đình hiếu học"
Chi tiết
Quyết định của UBND Tỉnh về việc Cấp giấy thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận

Quyết định Số : 2221/QĐ-UBND về việc Cấp giấy thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận

Chi tiết
Quyết định của UBND Tỉnh về việc công nhận bản Quy chế tổ chức hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận

Quyết định Số : 2220/QĐ-UBND về việc công nhận bản Quy chế tổ chức hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận

Chi tiết
Văn bản UBND tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho hoạt động Hội Khuyến học
Chi tiết
KẾT LUẬN SỐ 67 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Chi tiết
CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG "TIẾP BƯỚC CHO E M ĐẾN TRƯỜNG"
Chi tiết
VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH VỀ ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"
Chi tiết
VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH VỀ VẬN ĐỘNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"
Chi tiết
Kết quả điều tra hộ nghèo tỉnh Bình Thuận 2014
Chi tiết
Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình "Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học và Cộng đồng học tập
Chi tiết
Về chủ trương vận động quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2014
Chi tiết
Về hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp
Chi tiết
Văn bản của UBND tỉnh về ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện và quản lý hội cấp huyện và xã
Chi tiết
Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Hội Khuyến học
Chi tiết
Kế hoạch của UBND tỉnh về tuần lễ học tập suốt đời
Chi tiết
Kế hoạch thực hiện Đề án "xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020"
Chi tiết
Văn bản của UBND tỉnh về vận động Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013
Chi tiết
Công văn của Tỉnh ủy về chủ trương vận động Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013
Chi tiết
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học"
Chi tiết
Quyết định về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng từ Quỹ khuyến học”Tiếp bước cho em đến trường”
Chi tiết
Quyết định 3706/QĐ-UBND v/v công nhận bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận
Chi tiết
Văn bản chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội Khuyến học cấp xã
Chi tiết
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chế độ thù lao đối với các Hội có tính chất đặc thù
Chi tiết
Quyết định về việc quy định chế độ thù lao cho các hội có tính chất đặc thù của tỉnh
Chi tiết
Quyết định về việc công nhận hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cấp huyện, cấp xã
Chi tiết
Quyết định về việc công nhận hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Bình Thuận
Chi tiết
Quyết định củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" của tỉnh
Chi tiết