Quyết định về việc công nhận hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định số 786/QĐ-UBND
Các tin tiếp
Công văn của Tỉnh ủy về chủ trương vận động Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (3/6/2013)
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học"   (26/3/2013)
Quyết định về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng từ Quỹ khuyến học”Tiếp bước cho em đến trường”   (5/12/2012)
Quyết định 3706/QĐ-UBND v/v công nhận bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận   (5/12/2012)
Văn bản chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội Khuyến học cấp xã   (26/11/2012)
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chế độ thù lao đối với các Hội có tính chất đặc thù   (26/11/2012)
Quyết định về việc quy định chế độ thù lao cho các hội có tính chất đặc thù của tỉnh   (26/11/2012)
Quyết định về việc công nhận hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cấp huyện, cấp xã   (26/11/2012)
Quyết định về việc công nhận hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Bình Thuận   (26/11/2012)
Quyết định củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" của tỉnh   (26/11/2012)