Quyết định 3706/QĐ-UBND v/v công nhận bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Bình ThuậnCác tin tiếp
Công văn của Tỉnh ủy về chủ trương vận động Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (3/6/2013)
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học"   (26/3/2013)
Quyết định về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng từ Quỹ khuyến học”Tiếp bước cho em đến trường”   (5/12/2012)
Quyết định 3706/QĐ-UBND v/v công nhận bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận   (5/12/2012)
Văn bản chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội Khuyến học cấp xã   (26/11/2012)
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chế độ thù lao đối với các Hội có tính chất đặc thù   (26/11/2012)
Quyết định về việc quy định chế độ thù lao cho các hội có tính chất đặc thù của tỉnh   (26/11/2012)
Quyết định về việc công nhận hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cấp huyện, cấp xã   (26/11/2012)
Quyết định về việc công nhận hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Bình Thuận   (26/11/2012)
Quyết định củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" của tỉnh   (26/11/2012)