Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tổ chức vận động Quỹ cấp tỉnh năm 2017
Ngày 20/6/2017, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh đã họp triển khai Kế hoạch vận động quỹ cấp tỉnh năm 2017 và tổ chức truyền hình trực tiếp buổi lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ vào tối 25/8/2017.

Tại cuộc họp, Hội Khuyến học tỉnh (Thường trực Ban Chỉ đạo) đã trình bày kế hoạch vận động quỹ cấp tỉnh và tổ chức truyền hình trực tiếp buổi lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ năm 2017. Theo kế hoạch, năm 2017 Ban Chỉ đạo tỉnh xây dựng chỉ tiêu vận động quỹ cấp tỉnh đạt 1,8 tỷ đồng và cấp 450 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với mức 3,5 triệu đồng/suất/học sinh và 4 – 5 triệu đồng suất/sinh viên. Ban Chỉ đạo đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ký Thư kêu gọi ủng hộ cuộc vận động năm 2017; phân công các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh trực tiếp tham gia vận động các cơ quan, doanh nghiệp ủng hộ quỹ. Các ngành: Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và PTNT; Công thương; Y tế; Thông tin – Truyền thông phát huy vai trò của ngành, tăng cường tuyên truyền vận động các cơ quan, doanh nghiệp do Ngành quản lý tham gia ủng hộ quỹ. Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” ở tỉnh trước, trong và sau đợt vận động. Đợt tập trung vận động quỹ cấp tỉnh được tổ chức trong tháng 7 và tháng 8/2017.

Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh sẽ phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận tổ chức truyền hình trực tiếp buổi lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” vào tối ngày 25/8/2017 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. 
                                                                                               Trần Trung


Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)