Quý I/2018 TP. Phan Thiết vận động gần một tỷ đồng “Tiếp bước cho em đến trường”
Quý I/2018 trùng với dịp tết cổ truyền của dân tộc, mặc dù vậy, công tác khuyến, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương vẫn được Hội Khuyến học quan tâm thực hiện; đặc biệt là tập trung vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể, các nhà hảo tâm ủng hộ vào quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” đạt kết quả khá.


Tổng quỹ vận động mới trong quí I/2018 ở thành phố là 916.559.000 đồng, nâng tổng nguồn Quỹ Khuyến học 2 cấp lên 3.326.938.000đ (kể cả tồn quỹ năm trước chuyển sang); qua đó đã chi 873.400.000 đồng. Cụ thể là, cấp 130 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, với số tiền 141.500.000 đồng; hỗ trợ học sinh nghèo 2.069 suất, với số tiền 628.055.000 đồng; khen thưởng học sinh 223 suất, với số tiền 46.844.000 đồng; hỗ trợ giáo viên 189 suất, với số tiền 33.711.000 đồng; Chi sửa chữa trường lớp 15.000.000 đồng... 

Cùng với quá trình đó, Hội Khuyến học cũng đã tập trung xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên, trong quí I đã phát triển mới 338 hội viên, đưa tổng số hội viên hiện có đến nay là 22.494 hội viên, đạt tỷ lệ 10,7% so với dân số. Tổ chức đăng ký “Gia đình hiếu học”; “Dòng họ hiếu học”; Cộng đồng học tập”; và đơn vị học tập” năm 2018 đạt kết quả khá; đến nay, đã có 18/18 phường, xã phát động đăng ký xây dựng GĐHH với tổng số hộ đăng ký 35.999 hộ, đạt tỷ lệ 65,35% và 114/131 khu phố; 78/85 đơn vị đăng ký xây dựng cộng đồng, đơn vị học tập. Hoạt động của Trung tâm học tập cộng đạt kết quả khá, tăng cả về số lớp và số người học, trong quí I/2018, các TTHTCĐ đã mở được 56 lớp, với 4.026 lượt người tham gia học tập.
 
Thời gian đến, Hội khuyến học thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, để từ đó động viên mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức kinh tế, xã hội tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do địa phương phát động; rà soát củng cố tổ chức Hội ở cơ sở nhằm bảo đảm hoạt động có hiệu quả, gắn với tiếp tục tuyên truyền phát triển hội viên, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục tuyên truyền vận động đăng ký xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập, đơn vị học tập đạt kế hoạch đề ra; cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” nhằm có điều kiện hỗ trợ tốt hơn cho học sinh nghèo theo kế hoạch./.

       Lương Minh Châu
Hội Khuyến học TP. Phan Thiết

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Các tin tiếp
Liên Hương trao xe đạp cho học sinh nghèo   (27/2/2014)
Trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" cho học sinh nghèo hiếu học   (13/11/2013)
Ước mơ của em Nam   (31/10/2013)
Tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013   (5/9/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh   (5/7/2013)
Danh sách bỗ sung học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được cấp học bổng đợt II năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Thị xã La Gi trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”   (5/6/2013)
Hội nghị Ban chỉ đạo cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" tỉnh   (7/5/2013)
Thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận   (4/12/2012)