UBND huyện Tuy Phong chỉ đạo đánh giá các mô hình học tập
Ngày 31/10/2016, UBND huyện Tuy Phong tổ chức cuộc họp để nghe các ngành có liên quan và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn báo cáo kết quả triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” trên địa bàn huyện

Tham dự cuộc họp, có đồng chí Dương Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện lãnh đạo Hội khuyến học huyện, Phòng Giáo dục&Đào tạo, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện; lãnh đạo UBND, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận và Chủ tịch Hội khuyến học các xã, thị trấn.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Dương Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện đã quán triệt mục đích yêu cầu và xác định rõ trách nhiệm, vai trò tham mưu là Hội khuyến học huyện, song trách nhiệm chính vẫn là UBND các xã, thị trấn trong triển khai, đánh giá, tổ chức bình xét và công nhận các mô hình học tập năm 2016.

Hội khuyến học huyện đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” năm 2016. Theo đó, mặc dù, thời gian triển khai Kế hoạch của Tỉnh và Huyện về nhân rộng các mô hình học tập rất ngắn, nhân sự lãnh đạo UBND các xã, thị trấn sau bầu cử có biến động, một số cán bộ Hội Khuyến học bị khuyết, lực lượng làm việc ở thôn khu phố không có chế độ phụ cấp..., song toàn huyện đã có nhiều nỗ lực cố gắng triển khai Kế hoạch số 76/KH-UBND huyện có kết quả, sớm ban hành Kế hoạch theo chỉ đạo của UBND tỉnh, tập huấn sớm, chu đáo, được đông đảo các ban ngành đoàn thể và các địa phương trong huyện tham dự; hầu hết các xã, thị trấn đều xây dựng kế hoạch và tiến hành tập huấn sau bầu cử; triển khai xuống địa bàn thôn khu phố đúng quy trình; các xã, các cơ quan đăng ký các mô hình tương đối đầy đủ, vai trò của Hội khuyến học, Mặt trận, các phòng ban thể hiện khá rõ trong công tác tham mưu xây dựng các mô hình, được các xã, thị trấn quan tâm, đã thu hút được các tầng lớp nhân dân và cán bộ, viên chức thuộc cấp xã quản lý tham gia, tạo được bước chuyển biến ở các địa phương trong toàn huyện. Toàn huyện đã có 15.035 gia đình đăng ký gia đình hiếu học, 08 Dòng họ đăng ký Dòng họ hiếu học, 34 khu phố đăng ký “Cộng đồng học tập” và 44 đơn vị đăng ký “Đơn vị học tập”.

Tuy nhiên, còn những hạn chế  trong triển khai thực hiện các mô hình, đó là: Một số UBND chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, còn khoán trắng cho Hội khuyến học, thiếu kiểm tra đôn đốc; công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa đều khắp, thiếu thường xuyên liên tục; công tác tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán có nơi làm chậm, chưa sâu kỹ, vai trò phối hợp của Hội khuyến học với Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chưa chặt chẽ, công tác tham mưu của Hội khuyến học ở một số địa phương còn hạn 

Qua phản ảnh của một số địa phương triển khai thực hiện tốt như Liên Hương, Phan Rí Cửa; nhiều đại biểu đã rút được kinh nghiệm cho địa phương mình trong thời gian tới, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã thị trấn tập trung tổ chức đánh giá mô hình theo đúng Hướng dẫn số 25-HD/KHBT ngày 17/3/2016 của Hội khuyến học tỉnh Bình Thuận.; kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của địa phương, một số xã khuyết Chủ tịch Hội khuyến học cần kịp thời thay thế bổ sung; tổ chức sơ kết đánh giá mô hình năm 2016, xây dựng kế hoạch năm 2017; tổ chức tuyên truyền, tuyên dương các mô hình, các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND huyện.
                                                                                              Trần Hạnh 


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)