Ban khuyến học Cảng Phú Quý triển khai Kế hoạch về “đơn vị học tập” năm 2020
Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng đơn vị học tập, xã hội học tập gắn với việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”

Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng đơn vị học tập, xã hội học tập gắn với việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến về đơn vị học tập.

Để Ban Quản lý Cảng Phú Quý thực sự là đơn vị học tập xuất sắc năm 2020; Đầu tháng 3 năm 2020, Trưởng Ban khuyến học Cảng Phú Quý triển khai một số nội dung của Ban khuyến học Cảng trong thời gian đến hoạt động có nề nếp, hiệu quả; Quỹ khuyến học của đơn vị được xây dựng ngày càng phát triển, khuyến khích các hội viên trong đơn vị có ý thức tham gia học tập và học tập suốt đời. Theo dõi việc tham gia học tập của các hội viên và con hội viên trong đơn vị. Đối với công đoàn: Vận động đoàn viên thực hiện tốt việc đăng ký gia đình hiếu học và công tác xây dựng đơn vị học tập, đưa tiêu chuẩn đánh giá gia đình hiếu học của các hội viên trong đơn vị vào quy chế xét thi đua năm 2020 với 03 tiêu chí sau:

Tiêu chí 1: Học tập của hội viện trong Ban khuyến học (70% trở lên các thành viên trong đơn vị tham gia học tập ít nhất 01 nội dung dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau; 90% trở lên các thành viên trong đơn vị có trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định; 80% trở lên các thành viên trong đơn vị tham gia các chương trình học tập nâng cao trình độ công nghệ thông tin và 30% trở lên có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm).

Tiêu chí 2: Điều kiện học tập của các thành viên trong đơn vị (Ban chấp hành khuyến học sẽ tham mưu Chi bộ, thủ trưởng đơn vị đối với việc học tập suốt đời các hội viên trong đơn vị; đưa các tiêu chí về học tập suốt đời của các hội viên trong đơn vị vào nội dung công tác thi đua hàng năm; Các phương tiện cần thiết phục vụ cho việc học tập suốt đời của các hội viên trong đơn vị và có cơ chế khuyến khích, tạo điều kiện (kinh phí, thời gian…) cho các hội viên của đơn vị học tập; Tổ chức khuyến học của đơn vị hoạt động nề nếp, hiệu quả; Quỹ khuyến học của đơn vị được xây dựng và ngày càng phát triển).

Tiêu chí 3: Tác động, hiệu quả của phong trào học tập trong đơn vị (Hàng năm đơn vị đạt danh hiệu thi đua từ “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ, nghĩa vụ với nhà nước, không vi phạm pháp luật; Gia đình các hội viên trong đơn vị đều đăng ký phấn đấu xây dựng “Gia đình hiếu hoc” (trong đó có 80% trở lên đạt danh hiệu “Gia đình Hiếu học”).

                                                                                                                 Phú Quý, ngày 13 tháng 3 năm 2020                                                                                                                                                                         Đặng Thị Tình Người


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)