HỘI THẢO VỀ TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI
Ngày 12/10/2016, tại thành phố Phan Thiết, Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội thảo về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội thảo, ở tỉnh có các đồng chí lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Sở Giáo dục & Đào tạo, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy; ở cấp huyện có Thường trực Hội Khuyến học, UBMTTQ huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Tại Hội thảo, sau phát biểu khai mạc của đ/c Phạm Quỳnh Châu – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; Hội nghị đã nghe đ/c Nguyễn Văn Thiệu – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trình bày báo cáo đề dẫn về tình hình, kết quả triển khai 4 mô hình học tập theo Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 và Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Bộ Tiêu chí “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” và Quy trình tổ chức thực hiện Bộ Tiêu chí trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Báo cáo đã nêu rõ: 

Sau Hội nghị tập huấn triển khai ở tỉnh, Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo tham mưu UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; đã tổ chức 21 lớp tập huấn, có 1.550 cán bộ tham dự. Sau tập huấn do cấp huyện tổ chức, các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn triển khai, có 4.901 lượt cán bộ xã, thôn, khu phố, dòng họ, trưởng Ban Công tác mặt trận, đoàn thể, tổ trưởng tổ tự quản tham dự. Trên cơ sở đó, các Chi hội khuyến học trực thuộc Hội Khuyến học cấp xã đã tham mưu cho chi bộ, Ban Điều hành thôn, khu phố, dòng họ, cơ quan, trường học xây dựng Nghị quyết, Kế hoạch và phối hợp với Ban Công tác mặt trận, Chi hội các đoàn thể, tổ trưởng tổ tự quản để tuyên truyền, vận động thực hiện Bộ Tiêu chí và hướng dẫn quy trình thực hiện Bộ Tiêu chí.
 
Theo báo cáo chưa đầy đủ, đến 20/9/2016, toàn tỉnh đã có 145.892 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình hiếu học (chiếm 49% tổng số hộ gia đình toàn tỉnh), 77 dòng họ đăng ký (chiếm 80%), 562 thôn, khu phố đăng ký (chiếm 79%) và 514 cơ quan, trường học đăng ký thực hiện mô hình (chiếm 53%). Qua đó, cho thấy tuy thời gian triển khai còn ngắn (từ 4-5 tháng), nhưng kết quả so với các năm trước đây đều đạt cao, tăng từ 20% trở lên và trên diện rộng, ở hầu hết các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về xây dựng xã hội học tập, học thường xuyên, học suốt đời còn yếu, chưa rộng khắp. Công tác tổ chức tập huấn về các yêu cầu, nội dung xây dựng mô hình cho cán bộ, cốt cán, có nơi làm chậm, chưa sâu kỹ, nhất là chưa làm rõ nội dung và các quy trình thực hiện Bộ Tiêu chí theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh. Do đó, ở một số cơ sở việc triển khai đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” có tình trạng chạy theo số lượng, coi nhẹ chất lượng. Khâu yếu nổi lên ở nhiều nơi hiện nay là việc sinh hoạt, tập hợp nhân dân để tuyên truyền, vận động, tổ chức đăng ký đạt kết quả không cao, do đó cán bộ phải đến từng hộ gia đình để hướng dẫn và phát mẫu giấy đăng ký. Ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số kết quả công tác tuyên truyền, vận động lại càng thấp hơn, chủ yếu là do tổ trưởng tổ tự quản chuyển mẫu giấy đăng ký do Chi hội khuyến học phân bổ đến từng nhà.

Các thiếu sót, khuyết điểm nêu trên, có nguyên nhân khách quan là do thời gian triển khai tổ chức thực hiện ngắn, nhưng chủ trương, nội dung nhân rộng các mô hình còn mới mẻ và khối lượng công việc nhiều, trong lúc đội ngũ cán bộ, nhất là ở các thôn, khu phố, nơi trực tiếp xây dựng các mô hình, lại chưa có kinh nghiệm. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do một số địa phương cấp ủy và UBND chưa thật sự quan tâm chỉ đạo, còn khoáng trắng cho Hội Khuyến học, thiếu kiểm tra, đôn đốc. Công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa đều khắp, thiếu thường xuyên, liên tục. Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập ở nhiều nơi hoạt động không thường xuyên và vai trò tham mưu của Hội khuyến học ở một số địa phương còn yếu. Kinh phí UBND cấp huyện và xã (phường, thị trấn) không cân đối được, nên chi cho hoạt động xây dựng các mô hình gặp khó khăn, ách tắc, đã hạn chế nhiều đến kết quả triển khai…

Tại Hội thảo, các ý kiến phát biểu tham luận đều thống nhất với báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh; đồng thời làm rõ thêm nguyên nhân những hạn chế, khó khăn do công tác tuyên truyền chưa sâu rộng; chưa có văn bản chỉ đạo thực hiện của Tỉnh ủy; chưa có sự phối hợp của Mặt trận và các đoàn thể, các ngành có liên quan, nhất là kinh phí để triển khai không có. Các đại biểu cũng thống nhất kiến nghị các giải pháp để thực hiện Kế hoạch 493 và Quyết định 501 của UBND tỉnh.

Kết luận Hội thảo, đ/c Phạm Quỳnh Châu nêu rõ: Để thực hiện tốt 4 mô hình học tập theo Kế hoạch và Quyết định của UBND tỉnh, trong thời gian tới các cấp Hội Khuyến học cần tích cực, chủ động phối hợp tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo; phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đó làm cho các tầng lớp nhân dân hiểu rõ lợi ích của Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập… Để tích cực hưởng ứng, tham gia. Đề nghị Tỉnh ủy có văn bản chỉ đạo thực hiện 4 mô hình học tập suốt đời trong toàn tỉnh; kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện 4 mô hình học tập theo dự toán Hội Khuyến học tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình./. 
                                                                                                       Trần Trung 

HÌNH ẢNH HỘI THẢO:

Đại biểu dự Hội thảo


Đ/c Nguyễn Văn Thiệu - PCT Hội Khuyến học tỉnh trình bày báo cáo đề dẫn
Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội thảo


Đ/c Phạm Quỳnh Châu - CT Hội Khuyến học tỉnh tổng kết, kết luận Hội thảo


Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)