Ban khuyến học Cảng Phú Quý triển khai thi đua năm 2017 về “Gương sáng khuyến học”
Ban Khuyến học Cảng Phú Quý hàng năm đều có chương trình, kế hoạch hoạt động và tổ chức cho hội viên thi đua thực hiện. Vừa qua, Ban Biên tập đã nhận được bản đăng ký các chỉ tiêu thi đua năm 2017 này, chúng tôi xin giới thiệu để Ban Khuyến học các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cùng tham khảo.


Các chỉ tiêu thi đua năm 2017 về “Gương sáng khuyến học”
của Ban khuyến học Cảng Phú Quý  

Thực hiện Công văn số 516-CV/TU, ngày 19/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  Bình Thuận về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập từ cơ sở; Quyết định số 02/QĐ-KHPQ, ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện Phú Quý về việc giao chỉ tiêu thi đua “Gương sáng khuyến học” năm 2017. Sau khi triển khai đến tất cả hội viên khuyến học Cảng Phú Quý, Ban khuyến học Cảng Phú Quý đăng ký 05 chỉ tiêu thi đua năm 2017, cụ thể như sau:

1. Phát triển hội viên mới, đạt 100% trên tổng số CBCNVC cơ quan, 100% hội viên tiên tiến, trong đó có từ 40% trở lên được công nhận hội viên xuất sắc.

2. Đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học” đạt 100% so với tổng số hội viên có gia đình riêng.
- Xét công nhận đạt 80% trở lên “Gia đình hiếu học” so với tổng số gia đình hội  viên đăng ký.
- Xét công nhận danh hiệu Gia đình hiếu học xuất sắc đạt từ 40% trở lên so với tổng số gia đình hiếu học được công nhận.

3. Huy động quỹ khuyến học đạt và vượt chỉ tiêu giao. (Đối với Hội viên Ban quản lý Cảng Phú Quý 50 hội viên phải thu và đạt từ 15 triệu đồng/năm).

4. Sử dụng tiền quỹ đạt 70% trở lên so với thu mới trong năm.
- Khen thưởng, tuyên dương kịp thời những hội viên, con em hội viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện từ khá, giỏi trở lên. Ngoài ra khen thưởng kịp thời con em hội viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi của cấp trường, huyện, tỉnh, Quốc gia.

5. Tham gia viết tin, bài, hình ảnh về hoạt động khuyến học, khuyến tài, phong trào “dạy tốt, học tốt” cho báo điện tử của Hội khuyến học Tỉnh và trang trang Website của Sở GTVT Bình Thuận. 

Vậy BCH Ban Khuyến học Cảng Phú Quý đăng ký các chỉ tiêu “Gương sáng khuyến học năm 2017”  báo cáo về Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện Phú Quý và Chi bộ Cảng Phú Quý được biết. Đồng thời, đề nghị các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ; 02 tàu Bình Thuận 16-Bình Thuận 18 thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Ban khuyến học Cảng Phú Quý đã đề ra./.

                                                                                       Đặng Thị Tình Người
                                                                               Ban Khuyến học Cảng Phú Quý

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KHUYẾN HỌC CẢNG PHÚ QUÝ:
Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)