Nhìn lại công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập 9 tháng đầu năm 2017 ở thành phố Phan Thiết.
Ảnh: Trao học bổng cho HSSV
Trong bối cảnh chung vẫn còn khó khăn, song 9 tháng đầu năm 2017, Hội khuyến học từ thành phố đến phường, xã; Ban khuyến học các trường THPT đã có nhiều cố gắng triển khai công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương và đã đạt kết quả khá trên nhiều mặt

Công tác tuyên truyền về khuyến học,khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có cố gắng lồng ghép với các nội dung sinh hoạt khác của địa phương để chuyển tải công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến với các tầng lớp nhân dân, nhờ đó mà nhận thức về công tác khuyến, khuyến tài nhìn chung là có bước chuyển biến, từ đó sự quan tâm đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng rõ nét hơn. Tổ chức Hội được củng cố kiện toàn, cơ bản đến nay 18/18 phường, xã đủ chức danh chủ chốt theo qui định. Phát triển hội viên đạt khá. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 493-KH/UBND ngày 23 tháng 2 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận về xây dựng các mô hình xã hội học tập đạt kết quả, số lượng đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học” “Dòng họ hiếu học” “Cộng đồng học tập” “Đơn vị học tập” đạt khá. Vận động nhân dân tham gia học tập tại các Trung tâm học tập cộng đồng tăng cả số lớp và số người học. Vận động xây dựng Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” đạt khá cao. Tính chung toàn thành phố 9 tháng vận động quỹ đạt tổng trị giá 4.067 triệu/2.500 triệu, đạt 162,7%  kế hoạch năm; vận động tiền mặt vào tài khoản 602/450 triệu, đạt 133%; trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” 548 suất/280 suất, đạt 195%. Riêng phường, xã vận động quỹ đạt 3.421 triệu/3.680, đạt 98% kế hoạch năm; vận động tiền mặt vào tài khoản 309 triệu/315 triệu, đạt 98%; trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” 287 suất/200 suất, đạt 143% kế hoạch năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế, yếu kém, rõ nhất là: Công tác tuyên truyền có làm nhưng không đều khắp, có những chủ trương lớn như triển khai công văn số 516 của Ban thường vụ Tỉnh ủy hầu như cán bộ, đảng viên và nhân dân Phan Thiết không ai biết, khuyết điểm này có nhiều nguyên nhân trong đó có phần vai trò tham mưu của Hội chúng ta chưa đến nơi đến chốn. Triển khai tập huấn các chương trình khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập kể cả tập huấn Kế hoạch số 493 về nhân rộng mô hình xã hội học tập nhìn chung là vai trò tham mưu của một số Hội là rất yếu và vì thế mà một số phường, xã triển khai chậm, một số phường, xã không triển khai. Nắm đơn vị học tập không chắc; phát động đăng ký “Cộng đồng học tập” còn thấp, chỉ mới 79/131 khu phố, thôn. Tổ chức Hội ở cấp phường, xã cơ bản được củng cố kiện toàn đủ các chức danh chuyên trách, tất nhiên do điều kiện cụ thể của từng đồng chí nên hoạt động chưa thật đều nhưng điều đáng lưu ý là một số phường, xã chưa duy trì tốt chế độ làm việc tại cơ quan. Công tác phát triển hội viên còn quá thấp, mới đạt 40%, nhưng điều đáng quan tâm là có phường, xã đạt trên 500% nhưng có phường, xã không có % nào. Vận động xây dựng Quỹ khuyến học, Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” trên tổng thể đạt khá cao, có phường, xã vận động 9 tháng đã vượt kế hoạch cả năm; nhưng có phường, xã còn quá thấp, kể cả vận động tiền mặt vào tài khoản cũng vậy. Trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” cũng tương tự, nghĩa là trong 9 tháng đã có nhiều phường, xã vượt khá xa chỉ tiêu kế hoạch năm, nhưng ngược lại có một số phường, xã còn quá thấp, thậm chí có phường, xã chưa có suất nào. Vận động nhân dân học tập tại các TTHTCĐ cũng thế, tức là có phường, xã đã vượt chỉ tiêu cả năm, nhưng có phường, xã còn quá thấp.

Thời gian còn lại của năm 2017, các cấp hội tập trung rà soát lại các chỉ tiêu đã ký kết từ đầu năm, xem chỉ tiêu nào đã đạt, chỉ tiêu nào chưa đạt, nguyên nhân vì sao; từ đó, xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó tập trung tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức đoàn thể chính trị của phường, xã yêu cầu tất cả đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể phải là hội viên Hội khuyến học. Ngoài đảng viên, hội viên các đoàn thể, chỉ đạo các chi hội khu phố, thôn vận động gia đình các học sinh nhận học bổng của Hội khuyến học tham gia vào Hội khuyến học. Chủ động phối hợp với Mặt trận tiến hành bình xét, phân loại “Gia đình hiếu học”; “Dòng họ hiếu học”; “Cộng đồng học tập”; “Đơn vị học tập” cùng với bình xét công nhận “Gia đình văn hóa”; “Khu phố, thôn văn hóa” năm 2017 đảm bảo đúng thực chất, đúng thời gian. Rà soát lại các biểu mẫu, tham nưu cho UBND phường, xã chỉ đạo các ngành, các đợn vị của địa phương tiến hành tự đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã” theo tinh thần Thông tư số: 44-TT/BGD, ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành sơ kết việc thực hiện Kế hoạch số 493-KH/UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở tỉnh. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia học tập tại các TTHTCĐ nhất là những phường, xã số lượng học tập còn thấp hoặc chưa có người học như kế hoạch đã ghi. Tiếp tục đẩy mạnh vận động xây dựng Quỹ khuyến học, “Tiếp bước cho em đến trường”, đặc biệt lưu ý là những phường, xã còn thấp hoặc những phường, xã chưa có đồng nào kể cả trao học bổng theo kế hoạch. Chuẩn bị nội dung để tham mưu cho BCĐ “Tiếp bước cho em đến trường” tổng kết cuộc vận động năm 2017 gắn với tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Tiến hành phân loại các chi hội trực thuộc, trên cơ sở đó tiến hành phân loại Hội khuyến học cấp phường năm 2017.

Lương Minh Châu 
Hội khuyến học TP. Phan Thiết


Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)