Phan Thiết 6 tháng đầu năm 2018 vận động trên 3 tỷ đồng “Tiếp bước cho em đến trường”
Sáu tháng đầu năm 2018, Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã có nhiều cố gắng vận động Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" đạt tổng trị giá 3.322.214.000 đồng đạt 87,2% kế hoạch năm. Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã có nhiều cố gắng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động tuyên truyền, đặc biệt là tập trung tuyên truyền vận động các tổ chức kinh tế, xã hội, các tập thể, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền, đồ dùng học tập để trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, khen thưởng cho học sinh học tập khá, giỏi; hỗ trợ học sinh nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn... Nhờ đó, tổng quỹ vận động mới trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt 3.322.214.000 đồng đạt 87,2% kế hoạch năm. Qua đó đã trao 403 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” với số tiền 504.550.000 đồng. Hỗ trợ học sinh nghèo 3.809 suất, với số tiền 1.309.437.000 đồng; Khen thưởng học sinh 12.177 suất với số tiền 1.191.037.000 đồng; Hỗ trợ giáo viên 282 suất, với số tiền 72.100.000 đồng. Chi sửa chữa trường lớp 37.730.000 đồng. 

Cùng vởi đẩy mạnh vận động xây dựng quỹ khuyến học và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường”, Hội Khuyến học còn tập trung xây dựng tổ chức hội và phát triển hội viên, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng xã hội học tập. Trong 6 tháng đã phát triển mới 1.093 hội viên, nâng tổng số hội viên hiện có đến nay là 23.131 hội viên, đạt tỷ lệ 8,42% so với dân số. Phối hợp với lãnh đạo các phường, xã củng cố, kiện toàn một số tổ chức Hội còn thiếu chức danh chủ chốt, các tổ chức hoạt động chưa hiệu quả. Về cơ bản đến nay, Hội Khuyến học các phường, xã đã đủ các chức danh chuyên trách theo qui định;18/18 phường, xã đã phát động đăng ký xây dựng GĐHH với tổng số hộ đăng ký 36 350 hộ, đạt 118,2% kế hoạch năm và tăng 52% so cùng kỳ; có 119/131 khu phố, thôn; 79 đơn vị; 2 dòng họ đăng ký xây dựng khu phố, thôn, dòng họ, đơn vị học tập. Các TTHTCĐ đã mở được 112 lớp, tăng 18 lớp so với cùng kỳ và có 8.311 lượt người tham gia học tập, tăng 1.538 lượt người, đạt 46,2% Kế hoạch năm. 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt làm được nêu trên, nhìn chung công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương vẫn còn những mặt hạn chế, nổi rõ nhất là: Công tác tuyên truyền tuy có nhiều cố gắng lồng ghép triển khai nhưng trên thực tế vẫn chưa rộng, chưa sâu và chưa đều khắp. Nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài trong bộ phận nhân dân chưa có sự chuyển biến rõ nét; công tác phát triển hội viên nhìn chung là còn chậm, mới đạt xấp xỉ 28,5% kế hoạch năm; hoạt động của TTHTCĐ nhiều nơi chưa có hiệu quả, số lượt hội viên tham gia học tập còn thấp mới đạt 46,2% kế hoạch năm; công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” trên tổng thể đạt khá cao nhưng lại không đều, có phường, xã đạt khá nhưng có phường, xã không vận động được đồng nào.

Thời gian còn lại của năm 2018, Hội khuyến học thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, để từ đó động viên mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức kinh tế, xã hội tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập do địa phương phát động. Rà soát củng cố tổ chức hội ở cơ sở nhằm bảo đảm hoạt động có hiệu quả, gắn với tiếp tục tuyên truyền phát triển hội viên phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tiếp tục tuyên truyền vận động đăng ký xây dựng các mô hình hiếu học năm 2018, gắn với chuẩn bị tổng kết 3 năm triển khai nhân rộng mô hình xây dựng “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập, Đơn vị học tập” theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Hướng dẫn của Hội khuyến học. Tiếp tục triển khai đánh giá xếp loại “Cộng đồng học tập cấp xã” theo tinh thần thông tư số 44-TT/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục-Đào tạo. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”. Thường trực Hội Khuyến học các phường, xã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo triển khai thực hiện thật tốt cuộc vận động nhằm có điều kiện xét cấp học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” theo chỉ tiêu kế hoạch đã ký kết từ đầu năm./.
                                   Lương Minh Châu
 Hội Khuyến học TP. Phan Thiết

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
Các tin tiếp
Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học phải là pháo đài chống lại và đẩy lùi những tệ nạn xã hội   (14/6/2013)
Hội Khuyến học thị xã La Gi tham gia “Tháng hành động vì trẻ em”   (5/6/2013)
HAIAU RESORT & SPA PHÁT VỞ “CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ”   (27/5/2013)
Hình ảnh một người thầy   (25/4/2013)
ĐỨC BÌNH LÀM CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC   (16/4/2013)
QUỸ HEO ĐẤT THĂM BẠN NGHÈO   (6/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI Ở THÀNH PHỐ PHAN THIẾT   (4/3/2013)
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (22/2/2013)
TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI MẸ VƯỢT KHÓ NUÔI CON ĂN HỌC   (24/1/2013)
MỘT TẤM LÒNG KHUYẾN HỌC   (6/12/2012)