HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH BÌNH THUẬN 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 1067/QĐ-CTUBBT ngày 02/7/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, là tổ chức Hội được thành lập sau 59 tỉnh, thành trong cả nước.

 Những năm đầu mới thành lập, các cấp Hội trong tỉnh, nhất là cấp xã (phường, thị trấn) gặp không ít khó khăn, bất cập về cơ cấu tổ chức, phụ cấp cho cán bộ Hội kinh phí và điều kiện hoạt động do chưa có sự chỉ đạo thống nhất chung trong cả nước. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh từ chủ trương xây dựng tổ chức Hội, bố trí cán bộ, đến hỗ trợ kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động, nên Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã có bước phát triển nhanh và kết quả đạt được tương đối toàn diện.

          Kết quả nổi bật là, đến nay Hội khuyến học đã có hệ thống tổ chức ở cả 3 cấp (cấp tỉnh; cấp huyện và tương đương cấp huyện; cấp xã và tương đương cấp xã). Mạng lưới tổ chức Hội đã phủ kín 10/10 huyện, thị xã, thành phố, 127/127 xã, phường, thị trấn, hầu hết các thôn, khu phố, trường học và hơn 60% trong khối cơ quan. Trong đó, có 181 Ban Khuyến học cơ quan, 24 Hội và Ban Khuyến học Trường học; 1.528 chi hội ở thôn, khu phố, cơ quan, trường học, dòng họ, nhà chùa, nhà thờ, Hội đồng hương…  với trên 95.000 hội viên, chiếm hơn 8% dân số trong tỉnh. Đi đôi với xây dựng, củng cố tổ chức, công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội được quan tâm thường xuyên, toàn tỉnh đã mở được 58 lớp tập huấn với 3.697 lượt cán bộ tham gia học tập. Ngoài ra, một số cán bộ Hội còn được dự các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Hội, công tác Văn phòng và quản lý Trung tâm học tập cộng đồng do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức.

          Nội dung, phương thức hoạt động của Hội đã từng bước đổi mới, thúc đẩy các mặt công tác khuyến học, khuyến tài phát triển, góp phần xây dựng xã hội học tập trong tỉnh.
Cuộc vận động xây dựng “Gia đình hiếu học” kết quả năm sau đều đạt cao hơn năm trước. Tỉnh Hội và các huyện, thị, thành Hội đã 4 lần tổ chức Hội nghị biểu dương “Gia đình hiếu học” tiêu biểu. Riêng năm 2012, toàn tỉnh đã có 75.554 hộ đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, tăng 5.070 hộ so với số hộ đăng ký năm 2011 và chiếm 29,74% so với tổng số hộ gia đình toàn tỉnh, trong đó có trên 50.000 hộ đạt danh hiệu Gia đình hiếu học.
Ngoài ra, toàn tỉnh còn có 77 chi hội Dòng họ; các chi hội này đã gắn nội dung khuyến học vào việc phát huy truyền thống hiếu học của Dòng họ, góp phần xây dựng các gia đình trong chi hội theo các tiêu chí Gia đình hiếu học. Đáng chú ý là Hội đã xây dựng được Chương trình liên tịch với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc thực hiện cuộc vận động xây dựng Gia đình, Dòng họ hiếu học; thôn, khu phố khuyến học, thực sự có tác dụng gắn kết, thúc đẩy cuộc vận động xây dựng Gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa.

Kết quả vận động Quỹ Khuyến học, tính riêng 5 năm gần đây ở cả 3 cấp Hội đã đạt hơn 54 tỷ đồng. Trong đó, đã chi gần 46 tỷ đồng, cấp trên 82 ngàn suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, có hơn 4.000 học sinh các cấp có nguy cơ bỏ học yên tâm tiếp tục học, với số tiền trên 27 tỷ đồng; khen thưởng học sinh học giỏi, đạt thành tích cao trong các kỳ thi Quốc gia, Quốc tế trên 48 ngàn suất, với số tiền 10,2 tỷ đồng; giúp đỡ thầy cô giáo vượt khó dạy giỏi, hỗ trợ sửa trường lớp, hỗ trợ thành lập Trung tâm học tập cộng đồng với số tiền 8,7 tỷ đồng, đã góp phần tích cực xây dựng xã hội học tập tỉnh nhà.
Điểm nổi bật là, từ năm 2009 đến 2011 Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã hai lần tham mưu và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức Hội nghị sơ kết ở cả 3 cấp (xã, huyện và tỉnh) về việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 23/4/2007 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” và từ năm 2010 đến nay đã tham mưu và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai có kết quả cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” trong toàn tỉnh, nhằm vận động các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và toàn xã hội chung tay góp sức, hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học… để các em có điều kiện được tiếp tục đến trường học tập, mai sau nên người, trở thành công dân hữu ích cho đất nước. Thông qua cuộc vận động này, hàng năm đã vận động Quỹ khuyến học “Tiếp bước cho em đến trường” tăng từ 2 đến 3 lần so với những năm trước đây. Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực phối hợp vận động thực hiện chủ trương xóa mù chữ, phổ cập giáo dục ở các địa phương. Đồng thời, tham gia cùng với Ngành Giáo dục kiểm tra đánh giá chất lượng công tác phổ cập giáo dục, điều tra nắm số lượng và nguyên nhân học sinh bỏ học. Tuyên truyền hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với thực hiện cuộc vận động “2 không” trong Ngành Giáo dục, góp phần thúc đẩy phong trào “Dạy tốt, học tốt” trong Nhà trường và bằng nhiều hình thức động viên, khuyến khích, khơi dậy truyền thống hiếu học trong nhân dân, nhờ đó trong những năm gần đây tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng ở cả 3 cấp trong tỉnh đã giảm đáng kể.

          Một trong những hoạt động có kết quả của tổ chức Hội Khuyến học trong tỉnh là việc xây dựng các Trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Được tỉnh giao chủ trì phối hợp với các địa phương tổ chức xây dựng các Trung tâm học tập cộng đồng (TTHTCĐ), từ cuối năm 2004 đến nay, các cấp Hội đã chủ động, tích cực phối hợp với các địa phương thành lập được 127 Trung tâm học tập cộng đồng, đạt 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh và tích cực tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tham gia sinh hoạt, học tập tại TTHTCĐ. Tính chung từ năm 2004 đến nay, các TTHTCĐ đã mở được 14.879 lớp truyền thông, tập huấn cho 452.039 lượt người về chủ trương, chính sách, pháp luật, phổ cập giáo dục, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, tin học, ngoại ngữ… góp phần xóa đói, giảm nghèo; từng bước đáp ứng chủ trương xây dựng xã hội học tập trong tỉnh. Nhiều TTHTCĐ đã hoạt động có hiệu quả; trong đó, có hơn 10% số TTHTCĐ có nội dung hoạt động thiết thực và nổi hơn, bước đầu thu được học phí để trang trải một phần nhu cầu hành chánh thiết yếu của Trung tâm. Đó là, các TTHTCĐ thị trấn Phan Rí Cửa, Liên Hương (Tuy Phong), thị trấn Phú Long, xã Thuận Minh (Hàm Thuận Bắc), xã Nghị Đức, Đức Phú (Tánh Linh), phường Mũi Né, xã Tiến Thành (TP Phan Thiết), phường Phước Lộc (thị xã Lagi), xã Tân Nghĩa (Hàm Tân)…

          Có thể nói, 10 năm qua với những thành quả đạt được khá toàn diện của các cấp Hội trong tỉnh, là một cột mốc đánh dấu bước hình thành và phát triển trên các mặt xây dựng tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận. Điểm nổi bật là Hội đã có nhiều cố gắng, chủ động, sáng tạo, tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh nhiều chủ trương, giải pháp tháo gỡ dần những vướng mắc, bất cập ở các cấp Hội, nhất là về kinh phí và cơ cấu tổ chức Hội, cũng như công tác xây dựng, quản lý, điều hành của TTHTCĐ trong những năm đầu mới thành lập; nhanh chóng phối hợp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác Khuyến học đi vào cuộc sống, bắt nhịp được với phong trào khuyến học, khuyến tài trong cả nước, gắn với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Vị thế, vai trò của Hội Khuyến học ngày càng được khẳng định trong xã hội, đồng thời qua hoạt động cũng đã rút ra được những kinh nghiệm quý báu. Đó là, Hội phải thường xuyên được sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, coi công tác cán bộ là trọng tâm; làm được vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền, nòng cốt phối hợp, liên kết với các ngành, đoàn thể, Hội quần chúng, các lực lượng xã hội trong công tác Khuyến học; xây dựng quỹ Khuyến học với quy mô ngày càng tăng; phấn đấu cho sự công bằng về giáo dục; Hướng mọi hoạt động về cơ sở, coi chi hội là đơn vị hành động, có vị trí quan trọng; coi trọng công tác thi đua khen thưởng; thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết nhân điển hình.

          Phấn khởi, tự hào trước thành quả đã đạt được trên chặng đường đã qua. Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, tuy trước mắt vẫn còn không ít khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cũng như sự hỗ trợ của các ngành, Mặt trận, đoàn thể các cấp; đặc biệt là Hội Khuyến học đã được công nhận là Hội có tính chất đặc thù, các cấp Hội sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, là chỗ dựa đáng tin cậy của Đảng và nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương, theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là làm cho “ai cũng được học hành”.

                                                        Ban Tuyên truyền Hội Khuyến học tỉnh
Các bài cùng chuyên mục

Huyện Bắc Bình Hội thi viết chữ đẹp cấp huyện, bậc tiểu học năm học 2020- 2021

Phòng GD&ĐT huyện Bắc Bình vừa phối kết hợp với Bảo Việt Bắc Bình và công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng và tư vấn Dịch vụ BĐS Tiến Đạt tổ chức thành công Hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện, bậc tiểu học năm học 2020 – 2021.

 

Chi tiết
Hội khuyến học Phan Thiết Trao 100 triệu đồng học bổng lần 2 năm học 2020-2021

        Hội khuyến học thành phố Phan Thiết đã tổ chức trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” lần thứ 2, năm học 2020-2021.

Chi tiết
Kết quả Đại hội điểm Hội Khuyến học cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026, Một số kinh nghiệm bước đầu

Trong các ngày 09, 20 và 23/4/2021 Thường trực Hội Khuyến học tỉnh đã dự 03 Đại hội điểm Hội Khuyến học xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) nhiệm kỳ 2021-2026 l gồm: Hội Khuyến học xã Hàm Liêm - huyện Hàm Thuận Bắc, Hội Khuyến học thị trấn Chợ Lầu - huyện Bắc Bình và Hội Khuyến học phường Xuân An - thành phố Phan Thiết.

Chi tiết
Đại hội điểm Hội khuyến học phường Xuân An Một số kinh nghiệm bước đầu

Thực hiện Hướng dẫn số 32-HD/KHBT ngày 07/12/2020 của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận và Kế hoạch số 528/KH-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2021 của UBND thành phố Phan Thiết về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học các cấp. Ngày 23 tháng 04 năm 2021, Hội khuyến học phường Xuân An đã tiến hành mở Đại hội đại biểu Hội khuyến học phường lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chi tiết
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO TRAO TẶNG QUÀ TẾT TÂN SỬU NĂM 2021

Công ty cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo đã làm ra sản phẩm và hỗ trợ cho các em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đón Tết an lành, hạnh phúc.                                    

Chi tiết
PHƯỚC THỂ Tổ chức tổng kết 10 năm (2011-2020) thực hiện Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”

10 năm (2011-2020), Ban Chỉ đạo Cuộc vận động xã Phước Thể đã vận động 1.518.955.000 đồng (kể cả hiện vật quy tiền), trong đó tiền mặt vào tài khoản là 499.060.000 đồng; đã chi 1.371.323.000 đồng.

Chi tiết
GƯƠNG VIỆC TỐT Tấm lòng cô giáo về hưu

“Người cán bộ - một cô giáo về hưu cả đời tâm huyết với sự nghiệp trồng người”.

Chi tiết
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 - triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 18/12/2020 Ban Thường vụ Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Khuyến học năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; tham dự Hội nghị có Thường trực Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch - phó chủ tịch Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố và Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT tỉnh.

Chi tiết
Ban Khuyến học Cảng Phú Quý tổ chức Tết trung thu năm 2020 cho các cháu trong đơn vị

Tết Trung thu với mục đích tạo cho các cháu có hoạt động vui chơi giải trí, xây dựng môi trường thân thiện, vui- ngoan - khỏe và học giỏi.

Chi tiết
Phan Thiết Những chuyển biến tiến bộ qua 5 năm triển khai thực hiện Kế hoạch 493 của UBND tỉnh Bình Thuận

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND, ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố Phan Thiết bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực.

Chi tiết
KẾT QUẢ NỔI BẬT 10 NĂM (2011-2020) CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG “TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜN TỈNH BÌNH THUẬN

Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” mười năm qua toàn tỉnh đã huy động được: 272.201.856.966 đồng; (Ở các địa phương trong tỉnh huy động được: 233.102.109.198 đồng; riêng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh huy động được: 39.099.747.768 đồng). Công tác Chi quỹ Khuyến học cho học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” (tài trợ dài hạn), hỗ trợ học sinh nghèo, thầy, cô giáo và các hoạt động nhà trường trong toàn tỉnh 10 năm qua là: 241.368.134.506 đồng.

Chi tiết
Huyện Tánh Linh tổ chức Tổng kết 5 năm thực hiện các mô hình học tập giai đoạn 2016-2020

Ngày 09/6/2020, Ủy ban nhân dân Huyện Tánh Linh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND, ngày 23/02/2020 của UBND tỉnh về xây dựng các mô hình học tập trên địa bàn huyện.

Chi tiết
Tấm gương học sinh nghèo vượt khó, học giỏi

Sinh ra trong một gia đình đông anh chị em tại thôn Sông Khiêng, xã Sông Lũy, em Châu Thị Cát Tường, học sinh lớp 6A3, trường THCS Sông Lũy, xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình luôn cố gắng học tập và là một trong những tấm gương vượt khó tiêu biểu để nhiều bạn học sinh trong trường noi theo.

Chi tiết
HỘI NGHỊ GIAO BAN QUÝ I.2020
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác khuyến học quý I/2020, triển khai nhiệm vụ quý II.
Chi tiết
TỔ CHỨC HỘI KHUYẾN HỌC BÌNH THUẬN
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh do UBND tỉnh Bình Thuận ban hành.
Chi tiết
HỘI KHUYẾN HỌC TỈNH BÌNH THUẬN 10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 1067/QĐ-CTUBBT ngày 02/7/2002 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, là tổ chức Hội được thành lập sau 59 tỉnh, thành trong cả nước.

 

Chi tiết