HƯỚNG DẪN CHI 5% QUẢN LÝ QUỸ KHUYẾN HỌC
Chi tiết
DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG" NĂM HỌC 2015 - 2016
Chi tiết
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2015
Chi tiết
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM 2015
Chi tiết
Thông tư của Bộ Nội vụ về thể thức văn bản
Chi tiết
Mẫu thống kế số liệu vận động Quỹ Khuyến học cấp huyện 2015
Chi tiết
Đề cương báo cáo kết quả cuộc vận động TBCEDT 2015
Chi tiết
Hướng dẫn xét câ học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” 2015 - 2016
Chi tiết
Kế hoạch cấp học bổng Viettel 2015
Chi tiết
Quyết định của UBND Tỉnh về việc Cấp giấy thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận

Quyết định Số : 2221/QĐ-UBND về việc Cấp giấy thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học tỉnh Bình Thuận

Chi tiết
Quyết định của UBND Tỉnh về việc công nhận bản Quy chế tổ chức hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận

Quyết định Số : 2220/QĐ-UBND về việc công nhận bản Quy chế tổ chức hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận

Chi tiết
Văn bản UBND tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho hoạt động Hội Khuyến học
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo theo yêu cầu của Sở Nội vụ
Chi tiết
KẾT LUẬN SỐ 67 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
Chi tiết
CÔNG VĂN CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ CUỘC VẬN ĐỘNG "TIẾP BƯỚC CHO E M ĐẾN TRƯỜNG"
Chi tiết
VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH VỀ ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"
Chi tiết
VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH VỀ VẬN ĐỘNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2015
Chi tiết
Hướng dẫn tổng kết thí điểm các mô hình "Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập"
Chi tiết
Đề cương báo cáo mẫu tổng kết mô hình điểm xây dựng "Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập"
Chi tiết
Mẫu báo cáo của Sở Nội vụ
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo năm 2015
Chi tiết
Hướng dẫn xét cấp học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" 2015
Chi tiết
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC QUÝ I NĂM 2015
Chi tiết
Kết quả điều tra hộ nghèo tỉnh Bình Thuận 2014
Chi tiết
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CU ỘC VẬN ĐỘNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"
Chi tiết
Hướng dẫn triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"
Chi tiết
ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO NĂM 2014
Chi tiết
BIỂU MẪU THỐNG KÊ 2014
Chi tiết
Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình "Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học và Cộng đồng học tập
Chi tiết
Quyết định của Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập các Đoàn kiểm tra cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2014
Chi tiết
Kế hoạch kiểm tra cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2014
Chi tiết
Về chủ trương vận động quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2014
Chi tiết
Biểu mẫu thống kê 6 tháng đầu năm 2014
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo 6 tháng đầu năm 2014
Chi tiết
Về hỗ trợ kinh phí tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp
Chi tiết
Hướng dẫn trang trí Đại hội Hội Khuyến học
Chi tiết
Hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội Khuyến học các cấp
Chi tiết
Biểu mẫu thống kê Quý I năm 2014
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo Quý I năm 2014
Chi tiết
Văn bản của UBND tỉnh về ủy quyền cho Chủ tịch UBND các huyện và quản lý hội cấp huyện và xã
Chi tiết
Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội Hội Khuyến học
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo chuyên đề vận động Quỹ Khuyến học
Chi tiết
Hướng dẫn tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2013
Chi tiết
Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2013
Chi tiết
Hướng dẫn biểu mẫu thống kê năm 2013
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo tổng kết công tác Khuyến học năm 2013
Chi tiết
Kế hoạch trao học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2013 - 2014
Chi tiết
Thông báo tuyển sinh đi Nhật học điều dưỡng
Chi tiết
Hướng dẫn vận động ủng hộ các tỉnh bị thiệt hại do bão, lũ
Chi tiết
Kế hoạch của UBND tỉnh về tuần lễ học tập suốt đời
Chi tiết
Hướng dẫn tuần lễ học tập suốt đời
Chi tiết
Hướng dẫn hồ sơ thủ tục học bổng Viettravel
Chi tiết
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG "TBCEĐT"
Chi tiết
Hướng dẫn xét cấp học bổng "Tiếp bước cho em đến trường"
Chi tiết
QUY CHẾ XÉT CẤP HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"
Chi tiết
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
Chi tiết
BIỂU MẪU THỐNG KÊ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013
Chi tiết
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH MỨC HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"
Chi tiết
Kế hoạch THTT Lễ tiếp nhận ủng hộ Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013
Chi tiết
Về tổ chức đoàn đại biểu dự Đại hội biểu dương GĐHH Toàn quốc lần thứ III
Chi tiết
Mẫu đơn xin cấp học bổng Quỹ "Thắp sáng niềm tin"
Chi tiết
Cung cấp danh sách học sinh thi đỗ Đại học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Chi tiết
Về Đại hội biểu dương Gia đình hiêu học toàn quốc
Chi tiết
Kế hoạch thực hiện Đề án "xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020"
Chi tiết
Thông báo về việc không tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8
Chi tiết
Thông báo cấp học bổng Quỹ Vừ A Dính
Chi tiết
Văn bản của UBND tỉnh về vận động Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013
Chi tiết
Thông báo về kiểm tra hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng
Chi tiết
Công văn của Tỉnh ủy về chủ trương vận động Quỹ Khuyến học "Tiếp bước cho em đến trường" năm 2013
Chi tiết
Biểu mẫu thống kê báo cáo kiểm tra Quỹ Khuyến học năm 2013
Chi tiết
Kế hoạch kiểm tra Quỹ Khuyến học ở các cấp Hội trong tỉnh
Chi tiết
Biểu mẫu thống kê báo cáo 6 tháng đầu năm 2013
Chi tiết
Hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác Khuyến học 6 tháng đầu năm 2013
Chi tiết
Hướng dẫn thủ tục xin vào Hội và công tác quản lý Hội viên
Chi tiết
Hướng dẫn công tác Thi đua - Khen thưởng của Hội Khuyến học
Chi tiết
Thông báo tuyển sinh đi Nhật học Đại học điều dưỡng
Chi tiết
Hướng dẫn tạm thời việc xây dựng, quản lý Quỹ chi hội khuyến học
Chi tiết
Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng phong trào xây dựng "Gia đình hiếu học"
Chi tiết
Quyết định công nhận danh hiệu "Gia đình hiếu học tiêu biểu"
Chi tiết
Về kiểm tra kết quả học tập để xét cấp học bổng cho học sinh
Chi tiết
Về cấp học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" đợt II
Chi tiết
SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CHỖ NGỒI CÁC ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ HỘI NGHỊ
Chi tiết
Chuyển Giấy mời Hội nghị biểu dương "Gia đình hiếu học tiêu biểu"
Chi tiết
BIỂU MẪU THỐNG KÊ QUÝ I.2013
Chi tiết
HƯỚNG DẪN BÁO CÁO CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC QUÝ I.2013
Chi tiết
MẪU BC THỐNG KÊ TBCEDT 2012
Chi tiết
Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
Chi tiết
KẾ HOẠCH HỘI KHUYẾN HỌC THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Chi tiết
Quyết định về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng từ Quỹ khuyến học”Tiếp bước cho em đến trường”
Chi tiết
Quyết định 3706/QĐ-UBND v/v công nhận bản Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận
Chi tiết
HƯỚNG DẪN XÉT CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT NĂM 2012
Chi tiết
HƯỚNG DẪN CHI KHEN THƯỞNG GĐHH TIÊU BIỂU
Chi tiết
Văn bản chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội Khuyến học cấp xã
Chi tiết
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về chế độ thù lao đối với các Hội có tính chất đặc thù
Chi tiết
Quyết định về việc quy định chế độ thù lao cho các hội có tính chất đặc thù của tỉnh
Chi tiết
Quyết định về việc công nhận hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cấp huyện, cấp xã
Chi tiết
Quyết định về việc công nhận hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi tỉnh Bình Thuận
Chi tiết
Quyết định củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường" của tỉnh
Chi tiết
Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Khuyến học Việt Nam
Chi tiết