NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC Ở TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2016
Ngày 28/02/2016, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khuyến học năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Dự Hội nghị có các đồng chí và các vị trong Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2019; thường trực Hội Khuyến học các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo các sở, ngành: Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đoàn thể cấp tỉnh.

Hội nghị đã đánh giá, công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tỉnh trong năm 2016 tiếp tục có bước phát triển, cụ thể là:

Hội Khuyến học tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 và Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020 trong toàn tỉnh. Đây là đợt tuyên truyền, tổ chức thực hiện chủ trương “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng” và xây dựng xã hội học tập sâu rộng trong cán bộ và nhân dân. Đã tổ chức và phối hợp tổ chức 2.979 buổi, với 153.738 lượt người tham gia. Trang Thông tin điện tử của Hội Khuyến học tỉnh có 127 tin, bài được đăng tải; trong đó các văn bản hướng dẫn công tác của Hội Khuyến học tỉnh đã tạo thuận lợi cho hoạt động của Hội Khuyến học cấp huyện và cơ sở. Trong năm, có 147.024 lượt truy cập, nâng tổng số lên 2.090.253 lượt truy cập Website Hội Khuyến học tỉnh.  
 
Công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được các cấp Hội  quan tâm, đã kết nạp 16.783 hội viên mới, nâng tổng số hội viên Khuyến học toàn tỉnh lên 154.432 người, đạt tỷ lệ 12,8% so với tổng dân số của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 127/127 xã, phường, thị trấn có BCH cơ sở hội Khuyến học; 249 Hội và Ban khuyến học ở các cơ quan, trường học và 1.592 chi hội ở thôn, khu phố, cơ quan, trường học, nhà chùa, nhà thờ… 

Việc triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” theo Quyết định số 448/QĐ-KHVN của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Kế hoạch số 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 và Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận đã được tổ chức tập huấn cho 6.336 cán bộ cấp huyện, xã, thôn, khu phố, chi hội dòng họ, cơ quan, trường học trực thuộc cấp xã. Vận động 142.788 hộ đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học”, đạt 48% so với tổng số hộ toàn tỉnh, tăng 27.420 hộ so với năm 2015; có 77/96 dòng họ đăng ký xây dựng “Dòng họ hiếu học”, đạt trên 80%; 562/706 thôn, khu phố đăng ký xây dựng “Cộng đồng học tập”, đạt 79%; 369 cơ quan, đơn vị, trường học (thuộc cấp xã quản lý) đăng ký “Đơn vị học tập”.

Bình xét cuối năm 2016 theo Bộ Tiêu chí mới, có 137.310 hộ đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”, đạt 45,6% so với tổng số hộ toàn tỉnh, tăng 38.862 hộ so với năm 2015; có 68/99 dòng họ được công nhận “Dòng họ hiếu học”, đạt 68,6%; 312/706 thôn, khu phố được công nhận “Cộng đồng học tập”, đạt 44,2% và 458/932 đơn vị thuộc cấp xã quản lý đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”, đạt 49,1%. 
 
Công tác vận động xây dựng Quỹ Khuyến học được các cấp Hội thực hiện đạt tổng trị giá 30.578.694.000đ (kể cả hiện vật quy ra tiền), đạt 254,8% kế hoạch năm 2016. Trong đó, cấp tỉnh 2.832.957.000đ; cấp huyện và  27.745.737.000đ. Tổng quỹ Khuyến học ở cả 3 cấp Hội năm 2016, kể cả tồn quỹ năm 2015 chuyển sang là 51.927.941.000đ, tăng so với năm 2015 là 3.507.665.000đ. 

Năm 2016, Quỹ Khuyến học 3 cấp đã chi 28.156.085.000đ, bằng 92% so với tổng nguồn quỹ vận động mới trong năm. Cụ thể là, chi cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học 12.177 suất, với tổng số tiền là 9.278.206.000 đồng; chi hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn 43.604 suất, trị giá 9.257.092.000 đồng (kể cả hiện vật quy tiền); khen thưởng học sinh giỏi (kể cả hiện vật) 75.958 suất, trị giá 6.687.180.000 đồng; hỗ trợ thầy, cô giáo 794 suất, với tổng số tiền là 301.274.000 đồng; Chi hỗ trợ sửa chữa trường lớp học 1.216.055.000 đồng…
Trong đó, riêng Quỹ cấp tỉnh đã chi 2.602.463.000đ, bằng 91,6% so với tổng nguồn vận động mới trong năm. (Cấp 1.044 suất học bổng, với tổng số tiền 1.868.894.000đ; hỗ trợ học sinh nghèo 565 suất, trị giá 282.500.000đ; khen thưởng học sinh giỏi 54 suất, trị giá 30.000.000 đồng; chi quản lý quỹ 170.864.000đ; hỗ trợ xây dựng 02 bếp ăn cho hai Trường Mẫu giáo bán trú 200.000.000đ và chi khác 50.205.000đ). 

Công tác liên kết, phối hợp với các ngành, các lực lượng, tổ chức xã hội làm công tác Khuyến học được quan tâm thực hiện khá tốt. Trong đó, tỉnh Hội đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch, Quyết định và tổ chức các Hội nghị tập huấn hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai nhân rộng các mô hình học tập theo Đề án 281 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch triển khai đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã theo Thông tư 44/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận thực hiện mỗi tuần một phóng sự tuyên truyền Chương trình “Tiếp bước cho em đến trường” phát trên sóng Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xét, hỗ trợ các em học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hộ có hoàn cảnh khó khăn tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 và hỗ trợ xây dựng các bếp ăn tập thể cho Trường mẫu giáo bán trú ở các xã có nhiều khó khăn như: Hàm Thạnh (Hàm Thuận Nam); Đông Giang, La Dạ (Hàm Thuận Bắc). Phối hợp với Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” tỉnh tổ chức thực hiện có kết quả cuộc vận động năm 2016. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh hướng dẫn các cấp Hội phối hợp với UBMTTQ cùng cấp tổng kết 8 năm thực hiện Chương trình liên tịch giữa Hội Khuyến học tỉnh và UBMTTQ tỉnh và ký kết Chương trình liên tịch mới. 

Có thể nói, trong năm 2016, các cấp Hội trong tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện có kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. 

Tuy nhiên, vẫn còn những mặt hạn chế cần khắc phục như: Công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa được lồng ghép triển khai một cách thường xuyên, sâu rộng; một số nơi triển khai tập huấn nhân rộng các mô hình học tập theo Kế hoạch 493/KH-UBND ngày 23/02/2016 của UBND tỉnh, chưa chú ý làm rõ giải pháp và các quy trình tổ chức thực hiện Bộ Tiêu chí về “Cộng đồng học tập” ở thôn, khu phố và “Đơn vị học tập” ở các loại hình cơ quan, trường học thuộc cấp xã quản lý. Một số nơi, việc tổ chức xét, công nhận “Gia đình hiếu học”, “Cộng đồng học tập” tiến hành thiếu chặt chẽ, chưa bảo đảm chất lượng.
 
Hoạt động Khuyến học trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh chưa được đẩy mạnh; việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong cán bộ, công chức, viên chức chưa trở thành một phong trào.

Hoạt động của một số tổ chức Hội cơ sở còn yếu, nhất là ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi. Xây dựng, củng cố tổ chức Hội ở khối cơ quan, doanh nghiệp còn chậm. Công tác phát triển hội viên mới, vận động xây dựng “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học” chưa đều ở các địa phương. Vận động xây dựng quỹ Khuyến học ở một số nơi gặp khó khăn.

Nguyên nhân những mặt hạn chế nêu trên, do chất lượng đội ngũ cán bộ Hội không đồng đều, nhất là ở nhiều nơi bố trí cán bộ cơ sở Hội còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm; cán bộ chi hội ở thôn, khu phố thường thay đổi; cán bộ Ban Chấp hành Hội Khuyến học các cấp tham gia hoạt động công tác Hội còn hạn chế và kinh phí hoạt động nhiều nơi rất khó khăn…

Năm 2017, các cấp Hội Khuyến học trong tỉnh phấn đấu phát triển trên 19.000 hội viên mới; xây dựng đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học” trên 136.000 hộ; vận động quỹ Khuyến học đạt tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Trong đó, vận động tiền mặt vào quỹ cấp tỉnh và cấp huyện trên 5 tỷ đồng; cấp trên 2.000 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” và vận động trên 130.000 lượt người tham gia học tập tại Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn. 
                                                                                               Trần Trung

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2016

Đại biểu dự Hội nghị
                                      
Đ/c Nguyễn Văn Thiệu - PCT Hội Khuyến học tỉnh trình bày báo cáo tổng kết 2016Đ/c Phạm Quỳnh Châu - Chủ tịch Hội  Khuyến học tỉnh hướng dẫn thảo luậnCác đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Khen thưởng các tập thể xuất sắcKý giao ước thi đua năm 2017

Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)