Ban Chỉ đạo tỉnh cấp học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2014 - 2015

Ngày 19/11/2014, Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường tỉnh Bình Thuận đã họp xét cấp học bổng cho học sinh, sinh viên trong tỉnh năm học 2014 – 2015.Tham gia cuộc họp có các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh và các thành viên là đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – TBXH, Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh. Theo kế hoạch, trong năm học 2014 – 2015, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ cấp 360 suất học bổng từ nguồn quỹ cấp tỉnh với mức 3,5 triệu đồng/suất/học sinh và 4 triệu đồng/suất/sinh viên.


Theo báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh (Thường trực  Ban Chỉ đạo), trong tổng số 360 suất học bổng Ban Chỉ đạo tỉnh đã phân cho các huyện và các Trường Cao đẳng, Đại học ở tỉnh; số đã có đủ hồ sơ do các huyện và Trường đề nghị là 315 hồ sơ. (Còn thiếu 45 hồ sơ thuộc các huyện Đức Linh, Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc).


Trong tổng số 315 hồ sơ đủ điều kiện theo Quy chế, Ban Chỉ đạo tỉnh đã cấp 41 suất trong đêm tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ tiếp nhận ủng hộ quỹ và trao học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” 29/8/2014. (Bao gồm: huyện Hàm Thuận Bắc: 11 suất; TP. Phan Thiết: 10 suất; Trường Đại học Phan Thiết:10 suất; Trường Cao đẳng Y tế: 10 suất).


Sau khi nghe báo cáo của Hội Khuyến học tỉnh, và xem xét hồ sơ, Ban Chỉ đạo tỉnh đã thống nhất cấp 315 suất học bổng “Tiếp bước cho em đến trường” năm học 2014 – 2015 từ nguồn quỹ cấp tỉnh đã có đủ hồ sơ thủ tục theo đúng Quy chế của Ban Chỉ đạo cuộc vận động tỉnh. Bao gồm: Tuy Phong 32 suất; Bắc Bình 31 suất; Hàm Thuận Bắc 25 suất, (trong đó, đã cấp 11 suất vào đêm 29/8/2014; cấp trong đợt này 14 suất); Phan Thiết 47 suất, (trong đó, đã cấp 10 suất vào đêm 29/8/2014; cấp trong đợt này 37 suất); Hàm Thuận Nam:32 suất; Hàm Tân 32 suất; Thị xã La Gi 32 suất; Tánh Linh 32 suất; Phú Quý 12 suất; Trường Đại học Phan Thiết 10 suất (Trong đó, đã cấp đủ 10 suất vào đêm 29/8/2014); Trường Cao Y tế 10 suất; (Trong đó, đã cấp đủ 10 suất vào đêm 29/8/2014); Trường Cao đẳng Cộng đồng 10 suất; Trường Cao đẳng Nghề: 10 suất.


Sau cuộc họp này, Hội Khuyến học tỉnh sẽ chuyển tiền về các Trường và các địa phương để tổ chức trao cho các em học sinh, sinh viên.


Số hồ sơ còn thiếu (45 suất) Ban Chỉ đạo thống nhất giao Hội Khuyến học tỉnh đôn đốc các huyện, sớm hoàn thành thủ tục đề nghị cấp học bổng theo đúng Quy chế và số lượng Ban Chỉ đạo tỉnh đã phân bổ. Ủy quyền cho Hội Khuyến học tỉnh xét, cấp số học bổng còn lại này và báo cáo cho Ban Chỉ đạo biết trong kỳ họp gần nhất.


                                                                                               Trần Trung
 


Các tin tiếp
DANH SÁCH BỔ SUNG HỌC BỔNG "TIẾP BƯỚC CHO EM ĐẾN TRƯỜNG"   (25/6/2013)
Danh sách học sinh, sinh viên được nhận học bổng "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2012 - 2013   (25/6/2013)
Danh sách cấp học bổng Khuyến học   (25/6/2013)
Trao học bổng lần thứ 10 của Hiệp hội Hữu nghị phát triển, Trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP) tại Bình Thuận.   (11/6/2013)
Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở xã Ngũ Phụng   (28/5/2013)
Huyện Tánh Linh cấp học bổng cho học sinh nghèo   (17/4/2013)
Trao quà và học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở huyện Bắc Bình   (5/4/2013)
Trao học bổng của Hiệp hội hữu nghị phát triển, trao đổi sư phạm Pháp - Việt (ADEP)   (4/12/2012)
Cấp học bổng "Vừ A Dính" cho học sinh DTTS vùng cao   (4/12/2012)
MẪU ĐƠN XIN CẤP HỌC BỔNG TBCEĐT   (28/11/2012)