Ban Khuyến học Cảng Phú Quý triển khai thi đua “Gương sáng khuyến học” và xây dựng “Đơn vị học tập” năm 2019
Ban Khuyến học Cảng Phú Quý vừa triển khai thực hiện và đăng ký các chỉ tiêu thi đua về “Gương sáng khuyến học” và xây dựng “Đơn vị học tập” năm 2019, cụ thể như sau:

Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”; tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến về đơn vị học tập. Ban Khuyến học Cảng Phú Quý xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ban trong năm 2019.

 Sau khi triển khai đến tất cả hội viên khuyến học Cảng Phú Quý, Ban Khuyến học Cảng Phú Quý đăng ký các chỉ tiêu thi đua về “Gương sáng khuyến học” và xây dựng “Đơn vị học tập” năm 2019, với 06 nội dung cụ thể như sau:

Một là: Ban Quản lý Cảng Phú Quý là “Đơn vị học tập” xuất sắc năm 2019.

Hai là: Tổng số công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan 100%  hội viên đạt tiên tiến, trong đó có từ 40% trở lên được công nhận hội viên xuất sắc.

Ba là: Đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học” đạt 100% so với tổng số hội viên có gia đình riêng. (Xét công nhận đạt 80% trở lên “Gia đình hiếu học” so với tổng số gia đình hội viên đăng ký; xét công nhận danh hiệu Gia đình hiếu học xuất sắc đạt từ 40% trở lên so với tổng số gia đình hiếu học được công nhận).

Bốn là: Huy động quỹ khuyến học đạt và vượt chỉ tiêu giao. 

Năm là: Sử dụng tiền quỹ đạt 70% trở lên so với thu mới trong năm. Khen thưởng, tuyên dương kịp thời những hội viên, con em hội viên có thành tích cao trong học tập, rèn luyện từ khá, giỏi trở lên. Ngoài ra khen thưởng kịp thời con em hội viên đạt thành tích cao trong các kỳ thi của cấp trường, huyện, tỉnh, Quốc gia.

Sáu là: Tham gia viết tin, bài, hình ảnh về hoạt động của Ban khuyến học, khuyến tài cho báo điện tử của Hội khuyến học Tỉnh. 
        
    Đặng Thị  Tình Người


Các tin tiếp
BAN KHUYẾN HOC CẢNG PHÚ QUÝ TỔ CHỨC NGÀY 1/6/2013   (4/6/2013)
Đại hội Khuyến học Cảng Phú Quý   (15/5/2013)
Góp ý sửa đổi Hiến pháp ở một chi hội Khuyến học   (24/4/2013)
Hoạt động của Hội Khuyến học xã Tân Hải   (15/4/2013)
Đào tạo nghề ở Trung tâm học tập cộng đồng   (11/4/2013)
Hội Khuyến học tỉnh Bình Thuận đón nhận Huân chương lao động   (29/3/2013)
MỪNG ĐẢNG-MỪNG XUÂN QUÍ TỴ- VUI TẾT VỚI HỌC SINH NGHÈO   (22/2/2013)
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2012 Ở HUYỆN HÀM THUẬN NAM   (21/2/2013)
Thị xã La Gi tổng kết công tác Khuyến học năm 2012   (1/2/2013)
Hội nghị giao ban công tác Khuyến học 8 tỉnh miền Đông Nam Bộ   (18/1/2013)