Cách làm có hiệu quả triển khai nhân rộng các mô hình học tập ở xã Hồng Sơn
PCT UBND xã Hồng Sơn báo cáo tại Hội nghị ở tỉnh
Sau khi được tập huấn các Kế hoạch, Quyết định, Hướng dẫn của tỉnh về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, Đảng ủy, UBND xã đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện.


Xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng và lâu dài về thực hiện “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng ” theo chủ trương của Chính phủ và của Tỉnh, Đảng ủy và UBND xã đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện như: Công văn số 148/CV-ĐU ngày 19/01/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng xã hội học tập từ cơ sở”; UBND xã có Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 29/04/2017 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã; Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 20/07/2016, Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 07/06/2017, Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 26/04/2018 về triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020 theo kế hoạch 493/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch 68/KH-UBND của UBND huyện. Đồng thời, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã có quyết đinh số 110/QĐ-BCĐ ngày 29/11/2017 về phân công thành viên. Ban Chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ đôn đốc, nhắc nhở, đẩy mạnh triển khai các mô hình học tập theo kế hoạch đề ra hàng năm.

Hàng năm, vào đầu quý I, UBND xã đều tổ chức Hội nghị tập huấn để quán triệt các nội dung trọng tâm; đồng thời thông qua Kế hoạch triển khai thực hiện và Quy trình đăng ký đánh giá, chấm điểm công nhận danh hiệu các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí và Hướng dẫn số 25/TD-HKH ngày 17/03/2016 của Hội Khuyến học tỉnh. Tham dự Hội nghị tập huấn với đủ thành phần: Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập xã, Mặt trận, các đoàn thể, Bí thư chi bộ, Ban công tác Mặt trận, Ban điều hành thôn, đại diện cơ quan và các đơn vị trường học… Qua tập huấn các văn bản của trên, đồng thời căn cứ Nghị quyết của Đảng ủy về xây dựng xã hội học tập. Hàng năm, các Bí thư chi bộ thôn đều có xây dựng Nghị quyết để lãnh đạo Ban công tác Mặt trận, Ban điều hành thôn phối hợp tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh nhân rộng các mô hình học tập gắn với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong đó chú trọng việc phát phiếu đến từng hộ gia đình vận động đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học, “Gia đình văn hóa” để nghiên cứu từng nội dung chấm điểm. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học cùng Thường trực UBMTTQ xã xây dựng nội dung chương trình liên tịch số 01/CTLT-HKH-UBMTTQ ngày 15/06/2017 về phối hợp vận động triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ hiếu học”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập” gắn với xây dựng Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Đơn vị cơ quan đạt chuẩn văn hóa và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh” ở địa phương. Xã đã triển khai từng bước, cụ thể như sau:

- Bước 1: Quý I của năm thống nhất xây dựng Kế hoạch, tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai phối hợp thực hiện.
- Bước 2: Tập huấn, Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận, Ban Điều hành thôn, chi hội Khuyến học cùng phối hợp tổ chức triển khai đến từng Tổ tự quản vừa tuyên truyền vừa vận động và trực tiếp phát phiếu đăng ký xây dựng “Gia đình hiếu học” và “Gia đình văn hóa” đến từng hộ gia đình để nghiên cứu nội dung tiêu chí và chấm điểm. Đối với cơ quan, đơn vị đưa ra tập thể bình xét chấm điểm, thực hiện theo đúng quy trình, hướng dẫn đánh giá chấm điểm theo từng nội dung tiêu chí của bộ tiêu chí.
- Bước 3: Đầu tháng 10 (quý IV), Ban công tác Mặt trận, Ban Điều hành thôn, phối hợp cùng các Tổ tự quản tiến hành họp dân, công khai bình xét chấm điểm danh hiệu “Gia đình hiếu học – Gia đình văn hóa – Cộng đồng học tập – Thôn văn hóa”. 
Sau khi có kết quả bình xét (hồ sơ gửi về Ban chỉ đạo kiểm tra) “Gia đình hiếu học – Gia đình văn hóa”. (Có biên bản bình xét, danh sách tổng hợp hộ gia đình được công nhận, không công nhận). Đối với “Cộng đồng học tập” và “Thôn văn hóa”: Có Tờ trình kèm theo bản đăng ký chấm điểm đánh giá công nhận “Cộng đồng học tập”. Đối với “Đơn vị học tập” và “Cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa”: Có biên bản tập thể bình xét và hoàn tất hồ sơ đề nghị xét công nhận.
- Bước 4: Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập và Ban Chỉ đạo toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thống nhất thời gian tiến hành họp các thành viên để cùng phúc tra kiểm tra và lập tờ trình đề nghị UBND xã có Quyết định công nhận các danh hiệu đạt được của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các mô hình “Gia đình hiếu học”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”. 

Kết quả, năm 2018 danh hiệu “Gia đình hiếu học” được công nhận 2.641 hộ/3.429 hộ đạt 77% so với tổng số hộ gia đình toàn xã. So với năm 2015 tăng 429 hộ. Tính đến năm 2018, qua triển khai kế hoạch 493 của UBND tỉnh, số hộ được công nhận đạt 3 năm liền (2016 - 2018) là 2.227 hộ. Danh hiệu “Cộng đồng học tập”, có 5/5 thôn được công nhận, đạt 100% so với tổng số thôn trong xã. Danh hiệu “Đơn vị học tập” (cơ quan, trường học) được công nhận 7/7 đơn vị, đạt 100% so với tổng số đơn vị ở cấp xã.

Qua 3 năm phối hợp triển khai, vận động và đẩy mạnh nhân rộng các mô hình học tập suốt đời “Gia đình hiếu học – Cộng đồng học tập – Đơn vị học tập” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có hiệu quả và tác dụng thiết thực trong giáo dục ở gia đình gắn với giáo dục trong nhà trường và giáo dục ngoài xã hội. Đặc biệt là, gương hiếu học đỗ đạt, thành tài có nghề nghiệp ổn định và có uy tín trong cộng đồng xã hội; đối với người dân đều có ý thức phấn đấu tự học “cần gì học nấy” để nắm bắt kịp thời các quy trình khoa học kỹ thuật áp dụng vào trong sản xuất – chăn nuôi và để có sự hiểu biết nhất định, tự tạo cho mình công ăn việc làm, không ngừng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng.

Cụ thể ở xã, số sinh viên tốt nghiệp ra trường trong 3 năm 2016 – 2018 là 236 em (trong đó Trung cấp 96 em, Cao đẳng 73 em, Đại học 69 em). Đa phần các em khi ra trường đều tự tạo cho mình công việc làm ổn định. Số con em bỏ học giảm so với năm 2015: 29 em (năm 2015: 37 em). Số người lớn tham gia học tập, sinh hoạt tại các địa điểm do Trung tâm học tập cộng đồng liên kết mở lớp của năm 2018 là 2.819 lượt người. 

Qua 3 năm thực hiện nhân rộng các mô hình học tập "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học", "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập" đã đem lại hiệu quả nhiều mặt trong đời sống xã hội. Hy vọng trong những năm tiếp theo “Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” theo Đề án của Chính phủ sẽ đạt nhiều kết quả tích cực hơn./.
                                                                                                    Ban Tuyên truyền
Hội Khuyến học tỉnh


Các tin tiếp
Phan Thiết tập huấn nhân rộng mô hình Gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng học tập”   (17/6/2016)
Đức Linh triển khai nhân rộng các mô hình học tập suốt đời   (2/6/2016)
Thị xã La Gi triển khai các mô hình học tập suốt đời   (15/5/2016)
Tuy Phong triển khai nhân rộng các mô hình “Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” giai đoạn 2016 – 2020   (4/5/2016)
Huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các mô hình học tập theo Bộ Tiêu chí mới   (29/4/2016)
Trung ương Hội KHVN và Bộ GD&ĐT tập huấn đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã   (24/4/2016)
TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Ở BÌNH THUẬN   (8/4/2016)
Tập huấn triển khai các mô hình “Học tập suốt đời”   (4/12/2015)
TÌM HIỂU VỀ PHONG TRÀO HỌC TẬP SUỐT ĐỜI   (20/11/2015)
Xây dựng xã hội học tập ở nước ta   (20/11/2015)